Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Публично обявяване по заявление с вх. № РР-02-10/04.07.2022 г., подадено от г-н Е. Солачки, директор на ЮЗДП ДП, ТП ДГС Благоевград, коригирано със заявление с вх. № РР-02-10(19)/16.08.2023 г., подадено от инж. В.Чамбов, директор на ЮЗДП, гр. Благоевград.

Публично обявяване по заявление с вх. № РР-02-10/04.07.2022 г., подадено от г-н Е. Солачки, директор на ЮЗДП ДП, ТП ДГС Благоевград, коригирано със заявление с вх. № РР-02-10(19)/16.08.2023 г., подадено от инж. В.Чамбов, директор на ЮЗДП, гр. Благоевград за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект, чрез изградени съоръжения…/РР-02-10-21-СЪОБЩЕНИЕ…/РР-02-10-21-ПИСМО