Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

ПУП (подробен устройствен план) – ПЗ (план за застрояване) в обхват поземлен имот с идентификатор №27491.105.14, землище на с. Дяково

ПУП (подробен устройствен план) – ПЗ (план за застрояване) в обхват поземлен имот с идентификатор №27491.105.14, землище на с. Дяково и бъдещо изграждане на къщи за гости и „Задание за изработване на ПУП (подробен устройствен план) – ПЗ (план за застрояване) в обхват поземлен имот с идентификатор №27491.105.7, землище на с. Дяково и бъдещо изграждане на къщи за гости“…/П-01-105-1