Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

ПУП-ПР на поземлен имот с идентификатор 61813.182.480, местност „Извора“ по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград

ПУП-ПР на поземлен имот с идентификатор 61813.182.480, местност „Извора“ по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград, с възложител Национално ловно-рибарско сдружение „Съюз на ловците и риболовците в България“…/П-01-219-1