Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Проект ПУРБ на ЗБР 2016-2021 г

Проект на ПУРБ на ЗБР(2016 – 2021г.)


 

Обобщена справка за План за управление на речните басейни съгласно изискванията на чл.29, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми. – тук (публикувано на 20.12.2016г.)

Решение за допускане на предварително изпълнение на Становище по екологична оценка (ЕО) № 248/19.12.2016г. за проект на План за управление на речните басейни в Западнобеломорски район за басейново управление 2016 – 2021г – тук. (публиувано на 20.12.2016г.)

Становище по екологична оценка (ЕО) № 4-2/2016г. за съгласуване на проект на План за управление на речните басейни в Западнобеломорски район (2016-2021г.)- тук (публикувано на 19.12.2016г.)

Документация по екологична оценка на План за управление на речните басейни в Западнобеломорски район  2016-2021 след проведени консултации:

Доклад за екологичната оценка на проект на ПУРБ  в Западнобеломорски  район  2016-2021 след консултации тук:

Нетехническо резюме на доклад за екологична оценка на проект на ПУРБ  в Западнобеломорски  район  2016-2021 след консултации можете да намерите тук.

Доклад за оценка на степента на въздействие на проект на ПУРБ  в Западнобеломорски  район  2016-2021 след консултации можете да намерите тук.

Документация с резултати от консултациите с обществеността и със заинтересовани и засегнати органи и лица по екологична оценка на ПУРБ можете де намерите тук, регистър на постъпили становища тук.

ПУРБ на ЗБР – резюме тук и Раздел 7 – “Кратък преглед на програмите от мерки за постигане на целите за опазване на околната среда” и приложения – тук.

Публикувано на 05.12.2016 год.

Съгласно разпоредбите на чл. 21 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, на 02.12.2016 г., от 10.30 часа в сградата на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“  се проведе Обществено обсъжданена Доклада за екологична оценка и приложенията към него, Доклада за оценка на степента на въздействие на План за управление на речните басейни в Западнобеломорски район за басейново управление на водите 2016-2021г.

Материалите и резултатите от срещата, както и списък на присъстващите могат да бъдат свалени от линковете по-долу:

публикувано на (05.12.2016г.)

Басейнова дирекция „Западнобеломорски район” ще проведе обществено обсъждане

На 02.12.2016 г., от 10.30 ч., в зала № 2 – втори етаж в сградата на БД„ЗБР”, ще се проведе обществено обсъждане на Доклада по екологична оценка (ДЕО), Доклада по оценка на съвместимостта (ДОСВ) и проекта на План за управление на речните басейни (ПУРБ) на ЗБР за периода 2016-2021 година.

С оглед на значимостта на плана, се надяваме на вашето присъствие за отразяването му.

Повече информация ще намерите на интернет-страницата на БД „ЗБР“: http://www.wabd.bg/docs/plans/EOPURB/saobshtenie.pdf

 

ДОКЛАД ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ПРОЕКТ НА ПУРБ НА ЗАПАДНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН (2016-2021г.)

Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ – Благоевград, на основание чл. 20 от Наредбата за условията и реда за извършване на Екологична оценка на планове и програми, осигурява публичен достъп до:

Документите са публикувани и на уеб-страницата на МОСВ  тук

Становища и мнения могат да се депозират на място, с писма на адрес:, гр. Благоевград, бул. „Св. Димитър Солунски” № 66,  по факс: 073 894 102 или

по електронна поща: bdblg@wabd.bg.

Крайна дата за изразяване на становища: 30.11.2016г., включително.

След приключване на 30-дневния срок за консултации, ще бъде проведено обществено обсъждане на проекта на ПУРБ, доклада за ЕО, Доклада за ОСВ и всички приложения към тях.

Общественото обсъждане ще се проведе на: 02.12.2016г. от 10.30  часа, в гр. Благоевград, бул. „Св. Димитър Солунски” № 66, зала №2-втори етаж.  Пълният текст на съобщението за общественото обсъждане можете да намерите тук.

(публикувано на 31.10.2016г.)

 

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ:

Басейнова  дирекция “Западнобеломорски район“ продължава срока за консултации с обществеността по проекта на План за управление на речните басейни (2016-2021 г.)  до 2 декември 2016 г. 

Новото удължаване се налага поради необходимостта от едновременно приключване на обществените консултации по проекта на ПУРБ и неговата Екологична оценка (ЕО)/ Оценка за съвместимост (ОС), в съответствие с изискванията на Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програма от 2006г.  (Публикувано на 29.09.2016г.)


ЗАДАНИЕ ЗА ОБХВАТ И СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОКЛАДА ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ ЗА ЗАПАДНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН, СХЕМА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ И УВЕДОМЛЕНИЕ ПО ЧЛ.10 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ОС

На основание чл. 19а, т.1, т.2 и т.3 от  Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО), Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ осигурява публичен достъп до Задание за обхват и съдържание на Доклада за екологична оценка на проекта на План за управление на речните басейни на Западнобеломорски район (2016-2021).  ТУК 

Заданието за обхват и съдържание на Доклада за екологична оценка на Плана за управление на речните басейни на Западнобеломорски район (ПУРН за ЗБР) е изготвено в изпълнение на изискванията на чл. 19а от Наредбата за ЕО.

Заданието е съобразено с изискванията, поставени в писмо на Министъра на околната среда и водите с изх.№ ЕО-22/11.05.2015 г., с което е указано извършването на екологична оценка (ЕО) и оценка за съвместимост (ОС).

Уведомлението по чл.10 от Наредбата за ОС, изготвената  схема за провеждане на консултации,   заданието  за определяне на  обхвата и съдържанието  на Доклада за ЕО за проекта на ПУРБ за ЗБР (2016-2021 г.) са внесени в МОСВ за провеждане на консултации във връзка с разпоредбите на чл.19,ал.3 и чл.19а, т.1 от Наредбата за ЕО.

Изпратени са писма до идентифицираните заинтересовани страни- МЗ, МТ, МЕ, МИ, МРРБ, Национален институт за недвижимо културно наследство,  регионалните инспекции по околна среда и  областинте администрации в териториалния обхват на ЗБР.

Становища, бележки и препоръки относно обхвата на Доклада за екологична оценка могат да бъдат депозирани в Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ на адрес: гр.Благоевград, бул. „Св.Димитър Солунски” №66 и/или на електронната пощана Дирекцията, в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение. 

(публикувано на 09.08.2016г.)

 

СЪОБЩЕНИЕ:

Басейнова  дирекция “Западнобеломорски район“ уведомява всички заинтересовани страни, че срокът за обществените консултации по проекта на План за управление на речните басейни (2016-2021г.) се удължава до 30 септември 2016г.

Новият срок е обвързан с продължаването на провеждането на необходимата процедура по изготвяне на екологична оценка (ЕО)/ Оценка за съвместимост (ОС) на проекта на ПУРБ (2016-2021г.), в съответствие с изискванията на Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програма от 2006г.

(публикувано на 28.07.2016г.)

 

СЪОБЩЕНИЕ:

Басейнова дирекция “Западнобеломорски район” удължава срока за обществените консултации по проекта на ПУРБ (2016-2021г.) до 01.08.2016г.

Същото е обвързано с провеждането на необходимата процедура по изготвяне на екологична оценка (ЕО)/Оценка на съвместимост(ОС) на проекта на ПУРБ (2016-2021г.) в сътветствие с изискванията на Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми от 2006г.

(публикувано на 27.05.2016г.)

На основание чл. 168б от Закона за водите, Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ обявява на обществеността, за консултации и писмени становища, Проект на План за управление на речните басейни в Западнобеломорски район, за срок от шест месеца, считано от 1 декември 2015г., на основание чл.168в от Закона за водите.

Планът за управление на речните басейни в Западнобеломорски район за басейново управление е преразгледан и актуализиран за втория планов период на управление 2016-2021г., на основание чл. 157, ал.1 и чл. 159 от Закона за водите.

Проектът на актуализирания План е публикуван и на интернет страницата на МОСВ – www.moew.government.bg

Представените писмени становища по проекта на Плана ще бъдат неразделна част от неговата документация.

 

Проект на ПЛАН за управление на речните басейни на ЗБР(2016 – 2021г.)

ВЪВЕДЕНИЕ

РАЗДЕЛ I – ОПИСАНИЕ НА ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА ЗАПАДНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

РАЗДЕЛ II – КРАТЪК ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧИМИТЕ ВИДОВЕ НАТИСК И ВЪЗДЕЙСТВИЕ В РЕЗУЛТАТ ОТ ЧОВЕШКАТА ДЕЙНОСТ ВЪРХУ СЪСТОЯНИЕТО НА ПОВЪРХНОСТНИТЕ И ПОДЗЕМНИТЕ ВОДИ В ЗАПАДНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН 

РАЗДЕЛ III – АКТУАЛИЗАЦИЯ НА РЕГИСТЪРА НА ЗОНИТЕ ЗА ЗАЩИТА НА ВОДИТЕ

РАЗДЕЛ IV – МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА НА СЪСТОЯНИЕТО НА ПОВЪРХНОСТНИТЕ ВОДИ, ПОДЗЕМНИТЕ ВОДИ И ЗОНИТЕ ЗА ЗАЩИТА

РАЗДЕЛ V – АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ЦЕЛИТЕ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

РАЗДЕЛ VI – КРАТЪК ПРЕГЛЕД НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ АНАЛИЗ НА ВОДОПОЛЗВАНЕТО

РАЗДЕЛ VII – КРАТЪК ПРЕГЛЕД НА ПРОГРАМИТЕ ОТ МЕРКИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

РАЗДЕЛ VIII – АКТУАЛИЗАЦИЯ НА РЕГИСТЪРА НА ВСИЧКИ ДРУГИ ПОДРОБНИ ПРОГРАМИ И ПЛАНОВЕ В ОБХВАТА НА ЗАПАДНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН, ОТНАСЯЩИ СЕ ЗА ОТДЕЛНИ ПОДБАСЕЙНИ, СЕКТОРИ ПРОБЛЕМИ ИЛИ ТИПОВЕ ВОДИ ИМАЩИ ОТНОШЕНИЕ КЪМ ПУРБ 

РАЗДЕЛ IX – СПИСЪК НА МЕРКИТЕ ЗА ОБСЪЖДАНЕ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА, ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО ИМ И СВЪРЗАНИТЕ С ТОВА ИЗМЕНЕНИЯ НА ПЛАНА (КОНСУЛТАЦИЯ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА)

РАЗДЕЛ X – ТРАНСГРАНИЧНА КООРДИНАЦИЯ ПРИ АКТУАЛИЗАЦИЯТА НА ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ 2016 – 2021Г. В ЗАПАДНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

РАЗДЕЛ XI – КОМПЕТЕНТНИ ОРГАНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДИТЕ В ЗАПАДНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ – НАИМЕНОВАНИЕ И АДРЕС 

РАЗДЕЛ XII – ЛИЦА ЗА ВРЪЗКИ И ПРОЦЕДУРИТЕ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ И ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОГРАМИТЕ ОТ МЕРКИ И ДАННИТЕ ОТ МОНИТОРИНГА

РЕЗЮМЕ НА ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ ЗА ЗАПАДНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ ЗА ПЕРИОДА – 2016-2021г.