Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

ПУРБ 2010 – 2015 г.

Таблици “Мерки за наблюдение и контрол на ПУРБ за 2015г.”

 

Изпълнение програмата от мерки

Таблица за изпълнение програмата от мерки /Общини/ – запиши

Таблица за изпълнение програмата от мерки /Рагионални дирекции по горите/ – запиши

Таблица за изпълнение програмата от мерки /Напоителни системи/ –запиши

Таблица ”Мерки за наблюдение и контрол за 2014г.’

 

Междинен преглед на значимите проблеми в управлението на водите в Западнобеломорски район за басейново управление

Междинният преглед на значимите проблеми в управлението на водите в Западнобеломорски район за басейново управление е изготвен в изпълнение на изискванията на Закона за водите, Глава 10 „Управление на водите”, раздел IV „Характеризиране на района за басейново управление на водите и се обявява на обществеността съгласно изискванията на чл. 168б, ал. 1, т. 2 от Закона за водите, чл. 14, т. 1б от Рамковата Директива за водите (2000/60/ЕС) и Графика за консултиране с обществеността при изготвяне на Плана за управление на речните басейни (ПУРБ) за Западнобеломорски район.

Междинният преглед има за цел да представи за обсъждане на обществеността установените значими проблеми в управлението на речните басейни в Западнобеломорски район за басейново управление за периода 2010-2015г. Последващите консултации ще намерят отражение при актуализацията на Плана за периода 2016-2021 година.

Срокът за провеждане на консултациите е 6 месеца и ще продължи до 05.05.2015 година.

 

Междинен преглед на значимите проблеми в управлението на водите  в Западнобеломорски район за басейново управление

Приложение 1 – Видове натиск по сектори в Западнобеломорски район за басейново управление

Приложение 2 – Европейско и национално законодателство

Приложение 3 – Фактори за поределяне на типовете повърхностни води

Приложение 4 – Съответствие между стари и нови типове повърхностни водни тела категория “реки” в Западнобеломорски район за басейново управление

Приложение 5 – Съответствие между стари и нови типове повърхностни водни тела категория “езера” в Западнобеломорски район

Приложение 6 – Типове повърхностни водни тела Западнобеломорски район за басейново управление

Приложение 7 – подземни водни тела в Западнобеломорски район за басейново управление

Приложение 8 – Икономически субекти и ползи от доброто качество на водите

Приложение 9 – Критерии за значимос на натиска от антропогенните дейности върху повърхносните води

Приложение 10 – Фактори на антропогенен натиск върху повърхностните води (движещи сили, натиск и въздействия)

Приложение 11 – Връзка между натиск и въздействие при различните дейности и процеси

Приложение 12 – Преглед на значимия натиск на повърхностните водни тела в Западнобеломорски за басейново управление

Приложение 13 – Оценка на риска, на повърхностните водни тела в речен басейн Струма

Приложение 14 – Оценка на риска на повърхносните водни тела в речен басейн Места

Приложение 15 – Оценка на риска на повърхностните водни тела в басейн Доспат

Приложение 16 – Оценка на ресурсите на подземните водни тела в Западнобеломорски район

Таблица ”Мерки за наблюдение и контрол за 2013г.”

Доклад за напредъка за изпълнението на програмата от мерки към ПУРБ за 2012г.

График и работна програма за актуализация на Плана за управление на речните басейни в Западнобеломорски район за басейново управление за втория планов период 2016 – 2021 г.

 

Таблици за докладване напредъка по изпълнението на Програмите от мерки в ПУРБ. /ОБЩИНИ/ (запиши)

Таблици за докладване напредъка по изпълнението на Програмите от мерки в ПУРБ. /РЕГИОНАЛНИ ДИРЕКЦИИ ПО ГОРИТЕ/ (запиши)

Таблици за докладване напредъка по изпълнението на Програмите от мерки в ПУРБ. /НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ/ (запиши)


 

ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В ЗАПАДНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН – 2010 – 2015г.

 

План за управление на речните басейни в Западнобеломорски район 

Обща част запиши.

 

Раздел I. Общо описание на характеристиките на Западнобеломорски район за басейново управление на водите запиши.

Раздел II. Кратък преглед на значимите видове натиск и въздействие в резултат на човешка дейност върху състиянието на повърхностните и подземните води запиши.

Раздел III. Списък и карта на зоните за защита на водите – регистър на защитените територии (съгласно раздел VI, чл. 157, т.3 от Закона за водите) запиши.

Раздел IV. Мониторинг на водите запиши.

Раздел V. Списък на целите за опазване на околната среда, включително и случаите, при които се налагат изключения запиши.

РазделVI. Кратък преглед на на икономическия ананлиз на водоползването в Западнобеломорски район запиши.

Раздел VII. Програми от мерки за опазване и възстановяване на водите запиши.

*   При разработването на раздели 6 и 7 от общата част на ПУРБ, както и на всички раздели 6 от ПУРБ съответно  за поречията на  Струма, Места и  Доспат са използвани с методологии, разработени от Обединение “Икономически анализи 2000/60” – изпълнител на обществена поръчка по дейност № 10 “Актуализация на икономическия анализ на водоползването” на проект “Разработване на планове за управление на речните басейни” по ОП „Околна среда 2007 – 2013 г.” (документите по тази поръчка са налични в сектор „Подкрепящи докумнти към ПУРБ”.

Раздел VIII. Регистър на всички други подобни програми и планове в обхвата на Западнобеломорски район за басейново управление, отнасящи се за отделни подбасейнй, сектори, проблеми или типове типове води имаши отношение към ПУРБ запиши.

Раздел IX. Списък на мерките за обсъждане с обществеността, постигнатите резултати при изпълнението им и свързаните с това изменения на плана запиши.

Раздел X. Списък на компетентните органи за управление на водите – наименование и адрес запиши.

Раздел XI. Лица, връзки и процедурите за получаване на документация по раздел VII, както и за програмите от мерки и данните от мониторинга в съответствие с разпоредбите на раздел VIII запиши.

Раздел XII. Екологична оценка на Плана  за управление на речните баесйни в Западнобеломорски район за басейново управление /нетехническо резюме/ и мерки по чл. 26, ал.2 и 3 от Наредбата за екологична оценка запиши.

 

План за управление на речния басейн на река Струма запиши.

Раздел I. Общо поисание на характеристиките на басейна на река Струма запиши.

Раздел II.  Кратък преглед на значимите видове натиск и въздействие в резултат на чоевшката дейност върху състоянието на повърхностните и подземните води на река Струма запиши.

Раздел III. Списък и карта на зоните за защита на водите на река Струма (регистър на защитените територии, съгласно раздел IV, чл. 157, т.3 от закона за водите) запиши.

Раздел IV.  Мониторинг на водите в басейна на река Струма запиши.

Раздел V. Списък на целите за опазване на околната среда, включително случаите, при които се налагат изключения – басйн на река Струма запиши.

Раздел VI. Кратък преглед на икономическия анализ на водоползването за басейна на р. Струма запиши.

Раздел VII. Програми от мерки за опазване и възстановяване на водите запиши.

Раздел VIII.  Регистър на всички други подробни програми и планове в поречието на река Струма, в обхвата на Западнобеломорски район за басейново управление, отнасящи се за отделни подбасейни, сектори, проблеми или типове води имащи отношение към ПУРБ запиши.

Раздел IX. Списък на мерките за обсъждане с общественоестта, постигнатите резултати при изпълнението им и свързаните с това изменения на плана запиши.

 

План за управление на речния басейн на река Места запиши.

Раздел I. Общо описание на характеристиките на басейна на река Места запиши.

Раздел II. Кратък преглед на значимите видове натиск и въздействие в резултат на човешката дейност върху състоянието на повърхностните и подземните води запиши.

Раздел III. Списък и карта на зоните за защита на водите – басейн на река Места запиши.

Раздел IV. Мониторинг на водите на река Места запиши.

Раздел V. Списък на целите за опазване на околната среда, влкючително случаите при които се налага изключения – басейн на река Места запиши.

Раздел VI. Кратък преглед на икономическия анализ на водоползването за басейна на река Места запиши.

Раздел VII. Програми от мерки за опазване и възстановяване на водите запиши.

Раздел VIII. Регистър на всички други подобни програми и плановете в поречието на река Места, в обхвата на западнобеломорски район за басейново урпавление, отнасящи се за отделни подбасейни, сектори, проблеми или типове води имащи отношение към ПУРБ запиши.

Раздел IX. Списък на мерките за обсъждане с обществеността , постигнатите резултати при изпълнението им и свързаните с това изменения на плана запиши.

 

План за управление на речния басейн на река Доспат запиши.

Раздел I. Общо описание на характеристиките на река Доспат запиши.

Раздел II. Кратък преглед на значимите видове натиск и въздействие в резултат от човешката дейност върху състоянието на повърхностните и подземните води запиши.

Раздел III. Списък и карта на зоните за защита на водите – басейна на река Доспат запиши.

Раздел IV. Мониторинг на водните басейни на река Доспат запиши.

Раздел V. Списък на целите за опазване на околната среда,включително случаите, при които се налага озключения басейн река Доспат запиши.

Раздел VI. Кратък преглед на икономическия анализ на водоползването за басейна на река Доспат запиши.

Раздел VII. Програми от мерки за опазване и възстановяване на водите запиши.

Раздел VIII. Регистър на всички други подобни програми и планове в поречието на река Доспат, в обхвата на Западнобеломорски район за басейново управление, отнасящи се за отделни подбасейни, сектори, проблеми или типове води имащи отношение към ПУРБ запиши.

Раздел IX списък на мерките за обсъждане с обществеността, постигнатите резултати при изпълнението им и свързаните с това изпълнения на плана запиши.

 


Подкрепящи документи към ПУРБ

 

Планът за управление на речните басейни в Западнобеломорски район бе съгласуван със Становище по екологична оценка (ЕО) № 3-2/2009 г. запиши.

ПУРБ е утвърден със Заповед № РД-291 от 22.03.2010г. от Министъра на околната середа и водите запиши.

При разработването на раздели 6 и 7 от общата част на ПУРБ, както и на всички раздели 6 от ПУРБ съответно  за поречията на  Струма, Места и  Доспат са използвани с методологии, разработени от Обединение “Икономически анализи 2000/60” – изпълнител на обществена поръчка по дейност № 10 “Актуализация на икономическия анализ на водоползването” на проект “Разработване на планове за управление на речните басейни” по ОП „Околна среда 2007 – 2013 г.”

 

ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗИ 2000/60

Етап I

Приложение 1 Санитарно-охранителни зони (СОЗ) запиши.

Приложение 2 Зони определени като чувствителни с цел опазване на местообитания от видове, при които поддръжката или подобряването на състоянието на водите е важен фактор за опазването им, включително съответните обекти по Натура 2000, определени съгласно Директива 92/43/ЕИО и директива79/409/ЕИО запиши.

Приложение 3 Тенденции в развитието на водоснабдяването и потребностите от вода и сценарии на разходите за услуги във водния сектор запиши.

Приложение 4 Базов сценарий на инвестициите във водния сектор запиши.

Приложение 5 Обобщени инвестиции във водния сектор на ЗБРБУБ съгласно информация по ОПОС, ПУДООС и Програма ИСПА запиши.

Приложение 6 Програма от мерки, залижени в ПУРБ на ЗБРБУВ запиши.

 

Етап II

Част 1 Анализ и оценка на текущите нива на възстановяването на разходите за услуги във водния сектор съгласно чл. 9 на РДВ запиши.

Приложение 1 Оценка на поносимостта на плащаната цена от потребителите в ЗБПБУВ запиши.

Част 2 Анализ и оценка на текущите нива на възстановяването на разходите за услуги във водния сектор, съгласно чл.9 на РДВ запиши.