Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Първо редовно заседание на Басейнов съвет за 2017 г.

Първо редовно заседание на Басейнов съвет за 2017 г.

На 16.05.2017г. от 10:30 часа, в заседателната зала на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район”, гр. Благоевград, бул. „Св.Димитър Солунски” 66,  ет.2  ще се проведе Първо редовно заседание на Басейновия съвет за 2017 г.

В контекста на актуалните проблеми, обсъждани на национално ниво, касаещи качеството на питейните води и тяхното значение, на заседанието ще бъдат представени и разгледани:

  • Оценка на състоянието на повърхностните и подземни води в обхвата на Западнобеломорски район за 2016г. – Представяне на „Бюлетин за състоянието на повърхностните и подземни водни тела в „Западнобеломорски район“ за басейново управление през 2016г.“;
  • Качество на питейните води в териториалния обхват на  „Западнобеломорски район“  за периода 2012  -2016г. и
  • Изменения в нормативната уредба в областта на водите и свързаните с тях изисквания, във връзка с прилагане на процедурите по отношение на контролната дейност, извършвана от БД „ЗБР“.      (публикувано на 15.05.2017г.)

 

Регистрационна форма за участие в Първо редовно заседание на басейнов съвет за 2017г.