Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Баланс подземни води

  • Годишен баланс „Ресурси – Средногодишен дебит на черпене“ на подземните водни тела в ЗБР за 2023г., съгласно чл. 41, ал. 4 от Наредба №1/10.10.2007г. за проучване, ползване и опазване на подземните води – изтегли