Процедури

Процедури за изменение и продължаване на разрешителните за водовземане от повърхностни води (запиши)

Процедури за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект, чрез изградени съоръжения (запиши)

Процедури за водовземане от повърхностни води, чрез изграждане на нови съоръжения (запиши)

Процедури за изменение и продължаване на разрешителното за заустване (запиши)

Процедури за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения (запиши)

Процедури за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения (запиши)

Процедури за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект (запиши)

Процедури за изменение и продължаване на разрешителните за използване на повърхностни води и водни обекти (запиши)

Процедури за издаване на разрешително за водовземане от минерални води – изключителна държавна собственост (запиши)

Процедури за учредяване на санитарно-охранителна зона (запиши)