Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Сигнали за корупция

Всеки гражданин или организация, както и всеки служител на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“, може да сигнализира за корупционно поведение или за други незаконосъобразни или нецелесъобразни действия или бездействия на служителите на дирекцията. Сигналите за корупция може да подавате по следните начини:

  • Електронен път – ако имате информация за конкретна корупционна проява на служител на БДЗБР, можете да я изпратите чрез електронната поща на имейл адрес: bdblg@wabd.bg
  • Телефон и факс073/894 103 и 073/894 102 на цената на стандартен разговор от цялата страна в зависимост от договора с Вашия оператор. Сигнали се приемат от понеделник до петък от 9,00 до 17,30 ч. Задължително условие при подаване на сигнал е обаждането да не е анонимно.
  • Пощата – информация за нередности и сигнали за корупция в Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“, може да изпращате на адрес 2700 гр. Благоевград, бул. „Св. Димитър Солунски“ 66, п.к.441.
  • В пощенската кутия поставена на входа на на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“, на адрес: 2700 гр. Благоевград, бул. „Св. Димитър Солунски“ 66
  • На място във фронт офиса на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“, може да подадете на адрес 2700 гр. Благоевград, бул. „Св. Димитър Солунски“ 66, п.к.441.

Съгласно разпоредбите на чл. 111, ал. 4 от Административнопроцесуалния кодекс „Не се образува производство по анонимни предложения или сигнали, както и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години“.

Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ гарантира анонимност на гражданите.

Благодарим Ви за съдействието!

Вътрешни правила за организация и реда за извършване на проверка на декларациите  за установяване конфликт на интереси в БД ЗБР утвърдени със заповед на директора на БД – № РД-05-41/25.03.2019 г.

АНТИКОРУПЦИОНЕН ПЛАН НА МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ ЗА 2020 г…/АКП 2021

Контролната дейност в БДЗБР се осъществява от Дирекция „Контрол“. Контролът е превантивен, текущ и последващ.  

При осъществяване на проверки на място се прилага комплексен  подход  и ротационен принцип на инспекторите в контролната дирекция, с цел превенция на риска от корупция.  Този принцип се прилага и при извършването на проверки с други институции.

Редът и начинът за подаване на сигнали за корупция са указани на сайта на БДЗБР