Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

След сигнал на „зелен телефон“ БД „ЗБР“ хвана в сериозно нарушение МВЕЦ „Манастирска“

След сигнал на „зелен телефон“ БД „ЗБР“ хвана в сериозно нарушение МВЕЦ „Манастирска“

На 23.07.2017г., на „зелен телефон“ в Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ е получен сигнал от бдителен гражданин за липса на вода след водохващанията на МВЕЦ „Манастирска“ в р. Скокова  и р. Манастирска.  Незабавно е извършена  проверка на място, при която  е установено, че в началото на рибния проход не преминават количества вода и речното корито на р. Скокова е осушено. Установеното представлява нарушение на условия на разрешително за водовземане, с титуляр „Ралица-73“ ЕООД-гр. Мездра. Осигуряването на минимален екологичен отток в реката след водохващане на МВЕЦ/ВЕЦ е задължително условие, което се вписва в разрешителното за водовземане, издадено по реда на Закона за водите.

Неосигуряването на минимален отток е нарушение на условията на разрешителното и подлежи на санкция в размер от 2000 до 10000 лева. Тъй като на дружеството през 2015г. е наложена имуществена санкция в размер на две хиляди лева  за същото нарушение, сега предстои налагане на по-висока по размер санкция. От страна на Дирекцията вече се предприемат действия за ангажиране на наказателна отговорност на собственика на дружеството.

Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ благодари на гражданите за тяхната бдителност и активна реакция по отношение нерегламентираните дейности по Закона за водите и апелира към спазване на нормативните изисквания.