Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Архив до 31.12.2018

Становища за допустимост

Инвестиционно предложение „Изграждане на система за капково напояване, която да обслужва съществуващи лозови масиви на площ 28 дка, находящи се в поземлен имот №142058 в землището на с. Илинденци, община Струмяни, област Благоевград“, с възложител В. Ч. (публикувано на 04.01.2019г.)

Инвестиционно предложение „Жилищно строителство в поземлен имот с идентификатор 04279.116.63 в местността „Проефски чифлик – Ш.36“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“ (публикувано на 119.12.2018г.)

Инвестиционно предложение ,, Изграждане на подпорна стена за укрепване на десния бряг на р. Марево и улици между о.т. 18-20 в кв. 5 и о.т. 46-49 в кв. 16, с. Корница, община Гоце Делчев, област Благоевград” с възложител община Гоце Делчев. (публикувано на 27.12.2018г.)

Инвестиционно предложение „Подробен устройствен план – плана за застрояване /ПУП-ПЗ/ за промяна предназначението на част от поземлен имот с идентификатор 21498.157.12, местност „Благиица” по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Добринище, община Банско, област Благоевград“ с възложител „АЛФА-2005“ ООД. (публикувано на 27.12.2018г.)

Инвестиционно предложение „Изграждане на автоматизирана система за капково напояване на лозови насаждения, с обща площ от 207,603 дка, находящи се в землище на с.Капатово, община Петрич, област Благоевград“, с възложител „Златен Рожен“ЕООД.(публикувано на 19.12.2018г.)

Инвестиционно предложение „Водовземане на минерална вода от „отработени води“ от Сондаж №1хг от находище на минерална вода “Гулийна баня”, село Баня, община Разлог, област Благоевград към къща за гости, изградена върху УПИ XII, пл.№ 201, кв. 21 от землището на с. Баня, Община Разлог, Област Благоевград“ с възложител Е.П. (публикувано на 17.12.2018г.)

Инвестиционно предложение за „Добив на подземни води чрез изграждане на ново водовземно съоръжение в имот №026003, м. Кавлачка кория, землище на гр. Рила, община Рила, област Кюстендил, с Възложител „РИЛА ВИНЕА“ ЕООД – гр. София.(публикувано на 7.12.2018г.)

„Изграждане на автоматизирана система за капково напояване на лозови насаждения, на площ 141,11 дка, находящи се в местност „ВАЛОГИ”, землището на с.Илинденци, община Струмяни, област Благоевград” с възложител „ТЕРА КЕРАЦА” ЕООД.(публикувано на 7.12.2018г.)

Инвестиционно предложение за „Разделяне на битови от технологични води и изграждане на локална пречиствателна станция за пречистване на битови отпадъчни води към Ядкохранилище 1 в ПИ 06286.502.15, гр. Брезник, община Брезник, област Перник“ с възложител „ТРЕЙС РИСОРСИЗ” ЕООД. (публикувано на 7.12.2018г.)

Инвестиционно предложение “Реконструкция на мостово съоръжение на р.Треклянска, село Враня стена, община Земен“ с Възложител община Земен.(публикувано на 7.12.2018г.)

„Изграждане на ПСОВ – гр. Хаджидимово, с. Копривлен, с. Ново Лески и  с. Садово с капацитет 4975 екв. ж. в имот №004176, местност „Кокошките” в землището на гр. Хаджидимово, община Хаджидимово, област Благоевград” с възложител община Хаджидимово.(публикувано на 10.12.2018г.)

Инвестиционно предложение „Изграждане на оранжериен комплекс в УПИ №005187 (новообразуван) от разделяне на поземлен имот № 005174, находящ се в местност „Затока“, землище на гр. Кресна, община Кресна, област Благоевград“ с възложител „Енергоремонт – Кресна“ АД.(публикувано на 10.12.2018г.)

Инвестиционно предложение „Изместване на участък от Газопроводно отклонение за гр. Перник” с възложител „Булгартрансгаз“ ЕАД. (публикувано на 10.12.2018г.)

Инвестиционно предложение „Комплексен проект за изграждане на ПСОВ- Кочериново в поземлен имот с идентификатор 02748.113.913 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Бараково, община Кочериново, област Кюстендил и главен канализационен колектор за град Кочериново“, с възложител Община Кюстендил“ (публикувано на 10.12.2018г.)

Инвестиционно предложение „ПУП – ПЗ за поземлен имот №006010, местност „Реката“, землище на с. Блатино, община Дупница, област Кюстендил” с възложители С. А. и Н. И.(публикувано на 07.12.2018г.)

Инвестиционно предложение „Изграждане на пункт за годишни технически прегледи, автомивка и офиси в имот с пл. №833 по плана на кв. Ораново, гр. Симитли, община Симитли, област Благоевград” с възложител „СНАП КАР“ ООД.(публикувано на 07.12.2018г.)

Инвестиционно предложение „Изграждане на система за капково напояване, която да обслужва съществуващи лозови масиви в поземлени имоти с идентификатор 65108.9.138, 65108.9.129, 65108.9.127, 65108.9.46, 65108.9.13 и бъдещи лозови масиви в имоти с идентификатори 65108.9.22, 65108.9.7, 65108.9.32, 65108.9.6 и 65108.9.34 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Садово, община Хаджидимово, област Благоевград“, с възложител „К. Манахов“ ЕООД. (публикувано на 07.12.2018г.)

Инвестиционно предложение  за „Зарибяване на язовир Грамаждано за любителски риболов, в имот № 000032 в землището на с. Грамаждано, общ. Кюстендил“, с възложител „Божидар Христов- Язовир Грамаждано“ ЕООД (публикувано на 07.12.2018г.)

Инвестиционно предложение „Възстановяване на съществуващ праг, изграден на р. Канина за защита на водопровод под дъното на р. Канина в землището на с. Огняново, община Гърмен, област Благоевград“ с възложител „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград.(публикувано на 26.11.2018г.)

Инвестиционно предложение: “Изграждане на „Фабрика за производство на шоколадови изделия“ в поземлен имот №004011 в землището на с. Осина, общ. Сатовча, обл. Благоевград“ с възложител „ЕС ТИ КЪМПАНИ“ ЕООД.(публикувано на 26.11.2018г.)

Инвестиционно предложение „Реновиране на съществуващ обект „ТМСИ и Бетонов възел „Вълково“, находящ се в поземлен имот с идентификатор 65334.182.263, местност „Стара гара“, по одобрени КК и КР на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград, чрез закупуване и монтиране на нова съвременна стационарна пресевно-промивна инсталация и нови високопроизводителни и енергийно ефективни съоръжения за производство на бетон (Бетоносмесителна инсталация)“ с възложител „СТОУН-2002“ ООД.(публикувано на 21.11.2018г.)

Инвестиционно предложение „Изграждане на кравеферма за екстензивно отглеждане на 80 броя млечни крави в имоти с №№ 003008, 003009 и 003010 в местност „Керемидарката“ в землището на с. Мусомища, община Гоце Делчев, област Благоевград“ с възложител И.П.(публикувано на 21.11.2018г.)

Инвестиционно предложение „Строителство на малка водно-електрическа централа „Бистрица-1“ на течащи води на река Благоевградска Бистрица“ с възложител „ИНЕРТСТРОЙ 33“ ЕООД. (публикувано на 20.11.2018г.)

Инвестиционно предложение „Строителство на малка водно-електрическа централа „Бистрица-3“ на течащи води на река Благоевградска Бистрица“ с възложител „МЕНЧА ЕЛЕКТРИК“ ЕООД(публикувано на 20.11.2018г.)

Инвестиционно предложение „Изграждане (рехабилитация) на външната водоснабдителна система на гр. Добринище, довеждащи водопроводи и водохващания” в землището на гр. Добринище, община Банско“, с Възложител Община Банско. (публикувано на 15.11.2018г.)

Инвестиционно предложение относно План – извлечение за промяна вида и интензивността на сечта през 2018 г. на територията на ТП ДЛС „Осогово“ – Кюстендил (публикувано на 15.11.2018г.)

Изработване на Подробен устройствен план /ПУП/- План за застрояване /ПЗ /за промяна предназначението на имот № 004024, местност „Бачийщето“, землище на с.Еленово, община Благоевград, от „нива“ за „жилищно строителство“. (публикувано на 15.11.2018г.)

Инвестиционно предложение „Изграждане на „Автокъща“ в поземлен имот №04354.7.110, местност „Сурлан“, по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Блатино, община Дупница, област Кюстендил” с възложител К.П. (публикувано на 13.11.2018г.)

Инвестиционно предложение „Изграждане на водоизточници за борба с пожарите и изграждане и подобряване на горски пътища по подмярка 8.3. „Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“ от мярка 8 „Инвестиции в развитие на горските райони и подобряване жизнеспособността на горите“ от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. на територията на ТП „ДГС Кресна“ и ТП „ДГС Симитли“ с възложител ЮЗДП ДП, с административен адрес: гр. Благоевград, ул. „Зора” №18 (публикувано на 13.11.2018г.)

Инвестиционно предложение „Водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения в имот №047005, местност „Батниш“, землище на с. Вълкосел, община Сатовча, област Благоевград” с възложител Община Сатовча (публикувано на 13.11.2018г.)

Инвестиционно предложение „Корекция на централно дере на с. Полето, преминаващо успоредно и непосредствено до път Полето- с. Брежани, в землището на с. Полето, община Симитли, област Благоевград“, с възложител Община Симитли (публикувано на 09.11.2018г.)

Инвестиционно предложение „Укрепване на речен бряг на река Струма чрез възстановяване на подпорна стена с дължина L -145 м” в ПИ № 005001, местност „Завоя”, землище Кресна ”с възложител Община Кресна (публикувано на 09.11.2018г.)

Искане за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение „Изграждане на МВЕЦ в УПИ  III -644, в кв.13 по плана на с.Стоб, община Кочериново, област Благоевград на промишлен водопровод, собственост на „ВЕЦ СТОБИ” ЕООД, захранващ с вода завода за целулоза и хартия, собственост на „Екотаб” АД – с. Бараково, с възложител „ВЕЦ СТОБИ” ЕООД и допустимостта на ИП спрямо режимите, определени в утвърдените планове за управление на речните басейни  и планове за управление на риска от наводнения  (публикувано на 06.11.2018г.)

Инвестиционно предложение „Изграждане на защитно съоръжение на Транзитния газопровод за Гърция при преминаването му в коритото на р.Струма в района на ПК 1236-1240 при с.Чучулигово, община Петрич“, с Възложител „Булгартрансгаз“ЕАД (публикувано на 02.11.2018г.)

Инвестиционно предложение „Изграждане на МВЕЦ на течащи води на р. Белишка, в землището на гр. Белица, община Белица, област Благоевград“  с възложител ЕТ „НИКО-5-ВИТАЛИЙ ЗОЛОТАРЬОВ“.  (публикувано на 26.10.2018г.)

Инвестиционно предложение „Изграждане на кланица, цех за стерилизация на месо, склад за фураж в имот с идентификатор 56126.95.18 по одобрение КККР на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград, с Възложител „Агро фарм Къмпани“ ЕООД(публикувано на 22.10.2018г.)

Инвестиционно предложение Добив на подземни води, чрез изграждане на тръбен кладенец в поземлен имот с идентификатор 56126.600.273, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Петрич, общ. Петрич, област Благоевград“, с Възложител „ИСА ЕВРО КОМЕРС“АД (публикувано на 22.10.2018г.)

Инвестиционно предложение „Увеличаване на производствените мощности в цех за бутилиране на изворна вода „Рилана“ в имот УПИ III – 644, кв. 31, землище на      с. Стоб, община Кочериново, област Кюстендил с възложител „Рилана“ ЕАД. (публикувано на 17.10.2018г.)

Инвестиционно предложение “Изграждане на жилищна сграда и сондажен кладенец в поземлен имот № 200014 в землището на с. Бистрица, община Благоевград, област Благоевград“ с възложител А. Г. (публикувано на 17.10.2018г.)

Съгласуване на нов горскостопански план и план за защита от пожари на горски територии и на земеделски територии, придобили характеристика на гора, собственост на община Перник, на територията само на ТГС „Радомир“. (публикувано на 17.10.2018г.)

Инвестиционно предложение „Изграждане на склад за разфасоване на химикали в поземлен имот с идентификатор  20105.41.98 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Дамяница“ с възложител „ПРОЛАК“ООД.(публикувано на 12.10.2018г.)

Инвестиционно предложение „Изграждане на оранжерии в земеделски имоти с номера № 008073 и № 008069, землище с. Долна Градешннца, община Кресна, област Благоевград“ с възложител К. Т. (публикувано на 12.10.2018г.)

Изменение на инвестиционно предложение „Изграждане на винарна с обществено обслужване, контролно-пропускателен пункт и сондаж с прилежащата им инфраструктура в землището на с. Хърсово, община Сандански, област  Благоевград“ с възложител  „СМАРТ АСЕТ СЪРВИСИЗ“ ЕООД (публикувано на 12.10.2018г.)

Инвестиционно предложение „Въвеждане на автоматизирана поливна система в парк „Свети Врач“, гр. Сандански” с възложител Община Сандански.(публикувано на 08.10.2018г.)

Изменение на „Подробен устройствен план – изменение на Плана за регулация и застрояване (ПУП – изменение на ПРЗ) за УПИ XXIII-936 от кв. 38А по плана на гр. Кочериново, община Кочериново, област Кюстендил с възложител С. Ч.(публикувано на 05.10.2018г.)

Инвестиционно предложение „Изграждане на административна сграда, складово-производствена база, автосервиз, автомивка, КПП, тир паркинг, магазин, офиси и кафе в имот  №  009002, местност „Лаго“, землище на с.Покровник, общ. Благоевград, обл. Благоевград” с възложител „ВИТТВЕР България” ЕООД (публикувано на 03.10.2018г.)

Инвестиционно предложение относно промяна предназначението на имоти от „земеделска“ в „горска“ и изпълнение на горскостопански дейности съгласно горскостопански план на община Бобов дол.(публикувано на 01.10.2018г.)

Инвестиционно предложение „Изграждане на хотелски комплекс в част от имот № 031057, местност „Гюровица“, землище на с. Огняново, община Гърмен, област Благоевград“, с възложител С. М.(публикувано на 01.10.2018г.)

Инвестиционно предложение „Допълнително водоснабдяване на гр. Банско от местност „Караманица” – подобект „Довеждащи водопроводи до напорните резервоари в част от НП „Пирин“ и землището на гр.Банско, община Банско, област Благоевград” с възложител Община Банско. (публикувано на 26.09.2018г.)

Инвестиционно предложение „Добив на подземни води, чрез изграждане на ново водовземно съоръжение в поземлен имот №034001, землище на с. Дебрен, община Гърмен, област Благоевград с възложител „Билдинг тренд“ ЕООД.(публикувано на 26.09.2018г.)

Инвестиционно предложение ”Изграждане на сондажен кладенец към обект „Реновиране на площадното пространство в ЦГЧ на гр. Симитли и изграждане на подобекти: арт галерия, детска площадка, водна каскада и покрита сцена” с възложител Община Симитли. (публикувано на 20.09.2018г.)

Инвестиционно предложение „Спорт и атракции – изграждане на едноетажни сглобяеми сгради в поземлен имот с идентификатор 02676.118.86 в местността „Момин гроб“ по одобрени КК и КР на гр. Банско, община Банско, област Благоевград“, с Възложител  „Дахам Екзекютив консултинг“ ЕООД.(публикувано на 20.09.2018г.)

Инвестиционно предложение „Комплексна автоснабдителна станция, автомивка и паркинг за ТИР и леки автомобили, КТП, изгребна яма, обществено обслужване – търговско складови и производствени дейности и мотел в имот с идентификатор 40539.22.66 по КККР на с. Кулата, общ. Петрич, обл.Благоевград“, с възложител „ИНТЕРПЛАСТ“ ООД.(публикувано на 20.09.2018г.)

Инвестиционно предложение „Изграждане на подземен водопровод в поземлени имоти 67461.0.505, 67461.0.560 и 67461.0.48 в землището на с. Слокощица, община Кюстендил, област Кюстендил“, с възложител „Джени транс“ЕООД (публикувано на 11.09.2018г.)

Инвестиционно предложение „Изграждане на складове за селскостопанска продукция и селскостопанска техника в поземлен имот с идентификатор 02748.16.49 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Бараково, община Кочериново, област Кюстендил“, с възложител „Г АУТО” ЕООД. (публикувано на 10.09.2018г.)

Инвестиционно предложение ”Изграждане на сондажен кладенец към обект „Реновиране на площадното пространство в ЦГЧ на гр. Симитли и изграждане на подобекти: арт галерия, детска площадка, водна каскада и покрита сцена” с възложител Община Симитли.(публикувано на 05.09.2018г.)

Подробен устройствен план /ПУП/ – план застрояване /ПЗ/ за промяна предназначението на имот № 04279.310.3961, местност „Мацански андък“, землище на гр. Благоевград по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр.Благоевград от „за земеделски труд и отдих“ в „за вилно строителство“, с Възложител Г.А. (публикувано на 05.09.2018г.)

Изменение на инвестиционно предложение „Изграждане на защитни съоръжения срещу наводнения по р. Струма – участък около ж.п. моста в землището на с. Церово, община Благоевград“, с възложител “РАСТЕР-ЮГ”ООД.(публикувано на 05.09.2018г.)

Изменение на инвестиционно предложение „Изграждане на защитни съоръжения срещу наводнения по р. Струма – участък при подпорна стена на км. 377+00 на Е79 – след гр. Симитли“, с възложител “РАСТЕР-ЮГ”ООД. (публикувано на 05.09.2018г.)

Изменение на инвестиционно предложение „Изграждане на защитни съоръжения срещу наводнения по р. Струма – участък при отклонението за с. Крупник на територията на община Симитли“, с възложител “РАСТЕР-ЮГ”ООД.(публикувано на 05.09.2018г.)

Инвестиционно предложение „Жилищно строителство, административен комплекс и изграждане на сондажен кладенец в имот № 228013, местност „Герена“, землище на с. Логодаж, община Благоевград“ с възложител Х.(публикувано на 30.08.2018г.)

Инвестиционно предложение „Изграждане на ново водовземно съоръжение – шахтов кладенец в имот № 83354.22.3 по плана на с. Шишковци, община Кюстендил“ с възложител „Хидро Био Агри” ЕООД.(публикувано на 28.08.2018г.)

Допълнен доклад по наблюдението и контрола при прилагането на Общ устройствен план на община Благоевград, включително на мерките за предотвратяване, намаляване или отстраняване на екологичните щети в резултат на прилагането на плана за 2017 г.(публикувано на 28.08.2018г.)

Инвестиционно предложение “Изграждане на жилищна еднофамилна лятна къща и собствен водоизточник с предполагаема дълбочина около 4 м“ с възложител М. (публикувано на 28.08.2018г.)

Уведомление за предвиждане за „Провеждане на процедура за узаконяване (изготвяне на документация за издаване на разрешително за водоползване) на водоизточник за питейно-битово водоснабдяване „Мурата“, с. Попови ливади, община Гоце Делчев“ с възложител Община Гоце Делчев.(публикувано на 28.08.2018г.)

Инвестиционно предложение Горскостопански план (ГСП) за общинските горски територии и план за дейностите по опазването на горските територии и пожари- община Дупница, област Кюстендил (публикувано на 28.08.2018г.)

Инвестиционно предложение „Изграждане на собствен водоизточниик – кладенец с предполагаема дълбочина на сондиране до 8 м в имот 007086, землище на с. Блатино, община Дупница, област Кюстендил“, с възложител З. П. (публикувано на 27.08.2018г.)

Уведомление за предвиждане за „Провеждане на процедура за узаконяване (изготвяне на документация за издаване на разрешително за водоползване) на водоизточник за питейно-битово водоснабдяване „Туповишка река”(Млаки), с. Попови ливади, община Гоце Делчев”.(публикувано на 27.08.2018г.)

Инвестиционно предложение „Изграждане на ново водовземно съоръжение – сондажен кладенец за водоснабдяване за хигиенни и противопожарни нужди в имот с идентификатор 41112.218.48 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Кюстендил, община Кюстендил“, с възложител „ИНДУСТРИАЛНИ СУРОВИНИ” ООД – СОФИЯ.(публикувано на 17.08.2018г.)

Инвестиционно предложение „Нов траен горски път „Дождевско дере“ – трета степен, намиращ се на територията на ТП „ ДГС Кюстендил“,  гр. Кюстендил“ с възложител ТП „ ДГС Кюстендил“ (публикувано на 17.08.2018г.)

Инвестиционно предложение “Преустройство и промяна предназначението на сграда с идентификатор 04279.28.101.1, разположена в имот с идентификатор 04279.28.101 по одобрените КК и КР на гр. Благоевград и изграждане на второстепенна постройка на допълващо застрояване – лятна кухня“ с възложител С. С. и А. С., чрез В.М. – упълномощено лице. (публикувано на 17.08.2018г.)

Инвестиционно предложение „Изграждане на хотелски комплекс в част от имот № 031057, местност „Гюровица“, землище на с. Огняново, община Гърмен, област Благоевград“, с възложител С. М.(публикувано на 17.08.2018г.)

Инвестиционно предложение „Изграждане на пречиствателна станция и тръбопровод с точка на заустване“ с възложител “Сириус-Б“ ЕООД.(публикувано на 14.08.2018г.)

Инвестициционно предложение за „Водовземане от подземни води чрез изграждане на ново водовземно съоръжение в УПИ I-341, кв.8 по плана на с. Селище, община Благоевград, област Благоевград, с възложител „ПЕРФЕКТ I“ ЕООД – с. Селище. (публикувано на 10.08.2018г.)

Инвестиционно предложение „Автомивка и склад за дърва и собствен водоизточник в имот № 055009 в землището на с. Дамяница, община Сандански, област Благоевград“ с възложител М. М. (публикувано на 09.08.2018г.)

Инвестиционно предложение „Изграждане на жилищни сгради и сондажен кладенец в имот № 000096, землище на с. Дебрен, община Гърмен, област Благоевград“. (публикувано на 09.08.2018г.)

Проект на подробен устройствен план /ПУП/- план за застрояване /ПЗ/ на имот с номер ПИ №000017, местност „Дъсчанин мост“, землище на с. Трекляно, община Трекляно за промяна предназначението на имота с цел изграждане на рибно стопанство.(публикувано на 09.08.2018г.)

Инвестиционно предложение „Изграждане на хотел с ресторант в поземлен имот с идентификатор 21498.235.23, местност „Струго“, по одобрени КК и КР на гр. Добринище, община Банско, област Благоевград” с възложител П. Т. (публикувано на 09.08.2018г.)

Инвестиционно предложение „Отводняване и дренаж на повърхностни води на „Нов гробищен парк“ в местността Фарафунец“, с. Жиленци, община Кюстендил с възложител Община Кюстендил. (публикувано на 07.08.2018г.)

Инвестиционно предложение „Резервоар „Казарма“ в поземлен имот с идентификатор 02676.154.7 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград“ с възложител Община Банско. (публикувано на 07.08.2018г.)

Инвестиционно предложение „Организиране и ползване на язовир „Валтата“, находящ се в имот № 000088, землище на с. Самуилово, община Петрич, област Благоевград, като рибовъдно стопанство” с възложител „ЛСФК СЕКЮРИТИ“ ООД. (публикувано на 31.07.2018г.)

Инвестиционно намерение за „Изграждане на площадка за приемане, временно съхранение и третиране на строителни отпадъци в имоти № 41112.20.342, № 41112.20.240, № 41112.20.274 по кадастрална карта на гр.Кюстендил“ (публикувано на 31.07.2018г.)

Инвестиционно редложениние ПУП-ПЗ за промяна предназначението на имот с №29146.1.414, местност “Струма”, землище на с. Железница, община Симитли, област Благоевград от “нива” за “жилищно стрителство”. (публикувано на 27.07.2018г.)

Инвестиционно прдложение ПУП-ПЗ за промяна редназначението на земеделска земя с цел изграждане на ниско строителство с височина до 10 м. в поземлен имот №012077, в местността “Почивалото”, с. Грамаждано, община Кюстендил с възложител Иван Ивков. (публикувано на 27.07.2018г.)

Инвестиционно предложение “Водовземане от повърхностни води, чрез изграждане на речно водохващане с утайиник и тръбопровод в ПИ №35835.100.32 в землището на с. Каменичка Скакавица, община Кюстендил с възложител “Интерфиш” ООД”.(публикувано на 26.07.2018г.)

Инвестиционно предложение “Цех – хале за обработка на камък, битова сграда, складово порстранство и паркоместа – гаражи на терен в ПИ 031063, местност “Марина”, землище на с. Сатовча” с възложител Цветомир Юсев. (пуликувано на 24.07.2018г.)

Инвестиционно предложение ПУП – ПЗ за имот УПИ VI-786, 778, 905, 779 от кв 71 поплана на с. Огняново, община Гърмен, област Благоевград с отреждане за “Семеен хотел и басейн”. (публикувано на 24.07.2018)

Инвестиционно предложение: “Mалка семейна мандра за преработка на мляко в поземлен имот с идентификатор №23025.501.235 по плана на гр. Доспат, област Смолян“ с възложител „ДАЕД МИЛК“ ЕООД. (публикувано на 20.07.2018г.)

Инвестиционно предложение „Горскостопански план на горските територии, собственост на община Сатовча, на територията на ТП „ДЛС Дикчан” с възложител Община Сатовча. (публикувано на 16.07.2018г.)

Инвестиционно предложение „Хотел и жилищно строителство в поземлени имоти  с идентификатори  02676.28.53,  02676.28.51  и 02676.28.52,  местност  „ Карантията” по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско“ с възложители К.О,  А. А и  Е. А. (публикувано на 16.07.2018г.)

Инвестиционно предложение “Жилищно строителство и сондажен кладенец в поземлен имот с идентификатор 04279.117.26 по одобрени КК и КР на гр. Благоевград, община Благоевград”, с възложител С.С.  (публикувано на 16.07.2018г.)

Подробен устройствен план-План за застрояване /ПУП-ПЗ/ на площадка за производство на бетон и бетонови изделия и площадка за съхранение и третиране на отпадъци в ПИ №000328, м.“Доляница“, землище на с. Големо село, община Бобов дол, област Кюстендил“, с възложител „ХИЙТ ЕНЕРДЖИ“ЕООД. (публикувано на 10.07.2018г.)

Инвестиционно предложение за „Монтиране на ПСОВ модел „WEP ХLeq“ за пречистване на битови отпадъчни води формирани на бензиностанция „Шел – Студена“. (публикувано на 10.07.2018г.)

Инвестиционно предложение „Площадка за складови дейности, магазин за продажба на автомобили и склад за резервни части в поземлен имот 009005, с. Пиперков чифлик, община Кюстендил, област Кюстендил” с възложители Г. Г. и Г. С. (публикувано на 10.07.2018г.)

Инвестиционно предложение „Водовземане от повърхностен воден обект река Десилица и изграждане на водоем с обем 10 м3 за временно съхранение на жива риба в имот с идентификатор 21498.269.8 в местността „Доматарско” по одобрени КК и КР на гр. Добринище, община Банско, област Благоевград” с възложител „СТАНГЕР С“ ЕООД. (публикувано на 10.07.2018г.)

Инвестиционно предложение „ПУП – Парцеларен план на трасе на напорен водопровод от нова помпена танция, находяща се в имот №048054, местност „Писе“, землище на с. Вълкосел до съществуващ резервоар, находящ се в имот №018059, местност „Падине“, землище на с. Вълкосел, община Сатовча, област Благоевград“ с възложител Община Сатовча. (публикувано на 10.07.2018г.)

Инвестиционно предложение „Изграждане на МВЕЦ „Марево” на р. Еловица  (Градевска) в землището на с. Градево, община Симитли, област Благоевград“ с възложител „МВЕЦ МАРЕВО“ ЕООД. (публикувано на 10.07.2018г.)

Инвестиционно предложение „Изграждане на ТИР паркинг, автомивка, административно-битова част и сондажен кладенец в имот с идентификатор 81832.24.26 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Чучулигово, община Петрич“ с възложител „Коттон хил“ ЕООД. (публикувано на 10.07.2018г.)

Инвестиционно предложение „Изграждане на вилно селище в ПИ 03504.19.3, местност „Дедово”, по одобрени КК и КР на гр.Белица, землище на гр. Белица, общ. Белица“ , с възложител „ПЛАНИНСКИ ПАРК – БЕЛИЦА” ЕООД. (публикувано на 10.07.2018г.)

Инвестиционно предложение „Промяна проектната дълбочина на предвиден за изграждане сондажен кладенец за добив на подземни води с цел напояване на имот с идентификатор 56126.95.18 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр.Петрич, община Петрич“, с Възложител „Агро фарм Къмпани“ ЕООД. (публикувано на 10.07.2018г.)

Инвестиционно предложение „Изграждане на гробищен парк в поземлени имоти с идентификатори 04279.151.1, 04279.151.6, 04279.151.7 и 04279.151.8 по одобрени КК и КР на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“ с възложител Община Благоевград. (публикувано на 10.07.2018г.)

Инвестиционно предложение „Водовземане на минерална вода от КЕИ №2 “Банята“ от находище на минерална вода „Добринище“, гр. Добринище община Банско, област Благоевград към хотел, находящ се в ПИ с идентификатор 21498.351.62.1 по одобрените КК и КР на  гр. Добринище, община Банско, област Благоевград (УПИ XIII-1143, кв.44 по плана на гр. Добринище, Община Банско)“ с възложител „ДИАНА -2001“ ЕООД. (публикувано на 10.07.2018г.)

Инвестиционно предложение „Разширение на оранжериен комплекс и изграждане на система за капково напояване в имот №000666,  местност „Долно поле”, землище на с. Будилци, община Кресна, област Благоевград“ с възложител Земеделски производител – Р. М. (публикувано на 10.07.2018г.)

Изработване на проект за „Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за изграждане на „Нов траен горски път „Ечемика“ – трета степен, намиращ се на територията на ТП ДЛС „Осогово“ гр. Кюстендил“. (публикувано на 10.07.2018г.)

Инвестиционно предложение „Изготвяне на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 23025.240.407 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Доспат, община Доспат, област Смолян и преотреждане на предназначението на земята от „земеделска-друг вид земеделска“ в „урбанизирана – за къщи за гости“ с възложител Н. Б.  (публикувано на 10.07.2018г.)

Инвестиционно предложение „Изграждане на кланица на кланичен пункт за добив и нарязване на месо от зайци в поземлен имот № 029012, в землището на с. Крупник, община Симитли, област Благоевград, с възложител „Брава груп инвест“ ЕООД.(публикувано на 10.07.2018г.)

Инвестиционно предложение „Благоустрояване и озеленяване на общински имот УПИ 58005, 58006 (ПИ с идентификатор 23025.58.46), местност „Каркъма“, землище на гр. Доспат, община Доспат, област Смолян” с възложител Община Доспат.(публикувано на 10.07.2018г.)

Инвестиционно предложение „Изграждане на резервоар за питейни води в поземлен имот №447 по плана на с. Поленица, община Сандански, област Благоевград“ с възложител Община Сандански. (публикувано на 10.07.2018г.)

Инвестиционно предложение „Изграждане на пешеходна алея до брега на яз. Доспат в имот №23025.58.16, местност „Каркъма“, землище на гр. Доспат, община Доспат, област Смолян” с възложител Община Доспат. (публикувано на 10.07.2018г.)

Инвестиционно предложение „Корекция на река Язо, гр. Разлог в участък между о.т.320 на ул. Екзарх Йосиф“ (мост) до о.т. 143 на ул. „Младост“ в гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“, с възложител Община Разлог. (публикувано на 10.07.2018г.)

Инвестиционно предложение „Изграждане на сондажен кладенец за поливни нужди в поземлен имот с идентификатор 04279.36.122, местност „река Бистрица-Ш.107“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград“ с възложител „Бай Санде“ ООД. (публикувано на 10.07.2018г.)

Инвестиционно предложение „Добавяне при работата на горивната инсталация – „ТЕЦ Република” за производство на електрическа и топлинна енергия на допълнителни горива – биомаса, шисти и RDF“ с възложител „Топлофикация – Перник” АД. (публикувано на 10.07.2018г.)

Инвестиционно предложение „Изграждане на автомивка и търговски обект в УПИ III – Стопански двор по плана на с. Осиково, община Гърмен, област Благоевград” с възложител „Универсал“ ЕООД (публикувано на 10.07.2018г.)

Инвестиционно предложение „Разширяване на производството на предприятие, разположено в имот №042005, землище на с.Марчево, община Гърмен и закупуване на оборудване“, с възложител ЕТ „ЗП Георги Петканин“ (публикувано на 10.07.2018г.)

Инвестиционно предложение „Производство на натурален лактобацилус (lactobacillus bulgaricus) в ПИ №000269, с. Красава, община Брезник, област Перник” с възложител „СДВ Ко“ ООД  (публикувано на 10.07.2018г.)

Инвестиционно предложение „ПУП-ПРЗ за ПИ 46.22 и ПИ 45.150, местност „Чинлий“, землище на гр. Доспат, община Доспат, област Смолян” с възложител Е. М. (публикувано на 10.07.2018г.)