Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Становище за допустимост на планове, проекти и инвестиционни предложения спрямо ПУРБ(2016-2021) и ПУРН (2016-2021) за инвестиционно предложение „Изграждане на „Водно съоръжение“ с цел водоснабдяване за питейно-битови и противопожарни нужди на обект „Сграда за настаняване на туристи“

Становище за допустимост на планове, проекти и инвестиционни предложения спрямо ПУРБ(2016-2021) и ПУРН (2016-2021) за инвестиционно предложение „Изграждане на „Водно съоръжение“ с цел водоснабдяване за питейно-битови и противопожарни нужди на обект „Сграда за настаняване на туристи“, находяща се в поземлен имот с идентификатор №65364.210.970, м. „Рила“ по КК на гр. Сапарева баня, от повърхностен воден обект“…/П-01-309-1