Становище по предоставен Първи междинен доклад по Дейност 1„Разработване на методики за оценка на хидроморфологичното състояние на повърхностните води от категория „река“, изготвен от фирма СИ ЕКО КОНСУЛТ ООД, с подизпълнител ПУЛСАР-С ООД

Становище по предоставен Първи междинен доклад по Дейност 1„Разработване на методики за оценка на хидроморфологичното състояние на повърхностните води от категория „река“, изготвен от фирма СИ ЕКО КОНСУЛТ ООД, с подизпълнител ПУЛСАР-С ООД по изпълнение на Договор 3771/09.07.2019 г. с ИАОС…/РД-11-517-1