Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Становище по чл. 12, ал.5 и ал. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни намерения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) за „Горскостопанска програма за имоти 37174.101.174, 37174.101.192 в землището на с. Кладница“

Становище по чл. 12, ал.5 и ал. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни намерения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) за „Горскостопанска програма за имоти 37174.101.174, 37174.101.192 в землището на с. Кладница“…/П-01-353-2