Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Становище по чл. 155, ал. 1 от Закона за водите за проект на „Подробен устройствен план –Парцеларен план (ПУП-ПП) за външно ел. захранване и външен водопровод до поземлен имот с идентификатор №65334.57.52, местност „Горни Орман“ по одобрените КК и КР на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“

Становище по чл. 155, ал. 1 от Закона за водите за проект на „Подробен устройствен план –Парцеларен план (ПУП-ПП) за външно ел. захранване и външен водопровод до поземлен имот с идентификатор №65334.57.52, местност „Горни Орман“ по одобрените КК и КР на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“, с възложител Я.  Махлелиев…./П-01-70-1