Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Становище по чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите за инвестиционно предложение „Водовземане от съществуващо водовземно съоръжение тръбен кладенец „ТК-1“ в поземлен имот с идентификатор №04279.36.82 по КК и КР на гр. Благоевград

Становище по чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите за инвестиционно предложение „Водовземане от съществуващо водовземно съоръжение тръбен кладенец „ТК-1“ в поземлен имот с идентификатор №04279.36.82 по КК и КР на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“, с възложител „БОДРОСТ – 96“ ЕООД…/П-01-346-1