Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Становище по чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите за инвестиционно предложение „Водовземане от подземни води, чрез съществуващо водовземно съоръжение КЕИ „Мозговица“ в поземлен имот 43699.57.153 и съществуващ довеждащ тръбопровод до кантон „Мозговица“ в поземлен имот 43699.57.160 по КККР на с. Лиляново

Становище по чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите за инвестиционно предложение „Водовземане от подземни води, чрез съществуващо водовземно съоръжение КЕИ „Мозговица“ в поземлен имот 43699.57.153 и съществуващ довеждащ тръбопровод до кантон „Мозговица“ в поземлен имот 43699.57.160 по КККР на с. Лиляново, община Сандански област Благоевград“, с възложител ,,ЕНЕРГО-ПРО България“ ЕАД…/П-01-151-1