Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Становище по чл. 155, ал. 1, т.23 от Закона за водите за инвестиционно предложение „Външно електрозахранване с кабел СрН-20Kv за нов БКТП, нов БКТП в поземлен имот с идентификатор №17004.10.997 по одобрените КК и КР на с. Горно Хърсово

Становище по чл. 155, ал. 1, т.23 от Закона за водите за инвестиционно предложение „Външно електрозахранване с кабел СрН-20Kv за нов БКТП, нов БКТП в поземлен имот с идентификатор №17004.10.997 по одобрените КК и КР на с. Горно Хърсово, община Благоевград, област Благоевград…/П-01-193-1