Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Становище по чл. 155, ал. 1. 23 от Закона за водите за инвестиционно предложение „Увеличаване на параметрите на водовземане на минерална вода от Сондаж №1хг на находище на минерална вода „Гулийна баня“ за нуждите на семеен хотел, находящ се в УПИ III-5720, местност Камено в землището на с. Баня, община Разлог, област Благоевград“

Становище по чл. 155, ал. 1. 23 от Закона за водите за инвестиционно предложение „Увеличаване на параметрите на водовземане на минерална вода от Сондаж №1хг на находище на минерална вода „Гулийна баня“ за нуждите на семеен хотел, находящ се в УПИ III-5720, местност Камено в землището на с. Баня, община Разлог, област Благоевград“…/П-01-45-1