Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Становище по чл. 155, ал. 1. 23 от Закона за водите за инвестиционно предложение „Водовземане на минерална вода от Сондаж №1хг на находище на минерална вода „Гулийна баня“ за нуждите на обект, находящ се в поземлен имот с идентификатор №02693.55.14 по одобрените КК и КР на с. Баня, община Разлог, област Благоевград

Становище по чл. 155, ал. 1. 23 от Закона за водите за инвестиционно предложение „Водовземане на минерална вода от Сондаж №1хг на находище на минерална вода „Гулийна баня“ за нуждите на обект, находящ се в поземлен имот с идентификатор №02693.55.14 по одобрените КК и КР на с. Баня, община Разлог, област Благоевград – промяна на Разрешително №МВ-202023-ГБ/12.12.2023г.“…./П-01-37-3