Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

С фокус към хората

Обучение на служителите от Басейнова дирекция- Благоевград се проведе в понеделник в сградата на администрацията. Обучението е във връзка с подобряване на вътрешната организация. Представени бяха подобрени правила при изпълнение на отчетните и проучавателните дейности. Целта е да се прилагат процедури, при които да се събират цифрови данни за анализ и вземане на решения,            да се намали административната тежест, да се разшири кръга на стандартизираните процедури с цел оптимизиране на дейността.  Това е първото от серия обучения за подобяване на вътрешно- организационните процеси и беше посрещнато изключително положително от участниците.

Предстои дигитално обучение, в гъвкава форма на провеждане и изпълнение за 50 от служителите в Дирекцията.