Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Уведомление за „Изграждане на вилна сграда в поземлен имот с идентификатор 17680.39.202 по КК и КР на с. Грамаждано, местност Гола Велика, община Кюстендил“

Уведомление за „Изграждане на вилна сграда в поземлен имот с идентификатор 17680.39.202 по КК и КР на с. Грамаждано, местност Гола Велика, община Кюстендил“ с възложител г-жа Мая Антова…/П-01-271-1