Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Уведомление за инвестиционно предложение за „Водовземане на подземни води от КЕИ „Безбог“ в поземлен имот с идентификатор 53059.63.279, в землището на с. Обидим, община Банско, по КК и КР одобрени със Заповед № РД –18-602/03.09.20219 г. на АГКК“

Уведомление за инвестиционно предложение за „Водовземане на подземни води от КЕИ „Безбог“ в поземлен имот с идентификатор 53059.63.279, в землището на с. Обидим, община Банско, по КК и КР одобрени със Заповед № РД –18-602/03.09.20219 г. на АГКК“…./П-01-10-1