Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Уведомление за инвестиционно предложение „Външно електрозахранване на жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 61813.808.950, местност Бетеловото по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград

Уведомление за инвестиционно предложение „Външно електрозахранване на жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 61813.808.950, местност Бетеловото по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград, чрез нови кабелни линии СрН и НН и нов БКТП 20/0,4 kV, 1×800 kVA/тр-р 400 kVА/ в поземлен имот с идентификатор 61813.808.61, местност Бетеловото по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“, с възложител „Пирин Елит имот 2019“ ООД…./П-01-43-1