Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Уведомление за инвестиционно предложение „Осигуряване на допълнително питейно-битово водоснабдяване на с. Марикостиново, община Петрич, от тръбен кладенец, изграден в поземлен имот с идентификатор 47189.135.43 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Марикостиново, община Петрич, област Благоевград“

Уведомление за инвестиционно предложение „Осигуряване на допълнително питейно-битово водоснабдяване на с. Марикостиново, община Петрич, от тръбен кладенец, изграден в поземлен имот с идентификатор 47189.135.43 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Марикостиново, община Петрич, област Благоевград“, с възложител Община Петрич…/П-01-74-1