Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Уведомление за инвестиционно предложение „Жилищно строителство в поземлени имоти с идентификатори 61813.808.63, 61813.808.64, 61813.808.65, 61813.808.66, 61813.808.67, 61813.808.68, 61813.808.69, 61813.808.70, 61813.808.71, 61813.808.72 и 61813.808.74, съоръжение на канализацията в поземлен имот с идентификатор 61813.808.62, електроенергийно производство в поземлен имот с идентификатор 61813.808.61 и алея за достъп в поземлен имот с идентификатор 61813.808.75, местност „Бетеловото“ по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог

Уведомление за инвестиционно предложение „Жилищно строителство в поземлени имоти с идентификатори 61813.808.63, 61813.808.64, 61813.808.65, 61813.808.66, 61813.808.67, 61813.808.68, 61813.808.69, 61813.808.70, 61813.808.71, 61813.808.72 и 61813.808.74, съоръжение на канализацията в поземлен имот с идентификатор 61813.808.62, електроенергийно производство в поземлен имот с идентификатор 61813.808.61 и алея за достъп в поземлен имот с идентификатор 61813.808.75, местност „Бетеловото“ по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“, с възложител „Пирин Елит имот 2019“ ООД…/П-01-280-7