Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Установени са нарушения при ползването на водите от три язовира

Нарушения при ползването на водите от три от комплексни и значими язовири, установиха проверки на Басейнова дирекция „Западно беломорски район“ (БДЗБР) през последния месец.

За язовир „Студена“ e констатирано ползване на 650 m3 от „Стомана Индъстри” АД и 74 m3 от „Топлофикация – Перник“ АД , въпреки че в графика за януари на „ВиК“ ООД – Перник са разрешени единствено води за питейно-битово водоснабдяване в размер на 0,804 млн. m3. За констатираните нарушения на двете дружества ще бъдат наложени санкции. Не са констатирани надвишения на лимита на разрешеното водовземане от язовир „Студена“ за питейно-битово водоснабдяване.

За язовир „Дяково“ е  констатирано превишение на ползваните водни обеми през месец януари от „ТЕЦ – Бобов дол“ ЕАД, за което е  съставен и връчен акт за установяване на административно нарушение. Също така е установено, че на 03.12.2019 г. „Аква Пауър Груп“ ООД е ползвал водни обеми за производство на електроенергия чрез ВЕЦ „Дяково“, въпреки ограничението да не работи в енергиен режим, за което ще бъде санкциониран. За ползване на водни обеми от фирма „Делектра“ ЕООД, през месец януари 2020 г., чрез ВЕЦ „Мало село“ също ще бъде съставен акт.

За обезпечаване на водния обем на язовир „Дяково“ БДЗБР  провери фирмите „Ай Ви Пи Комършъл“ ЕООД,  „Балканфарма-Дупница“ АД и „Хидрострой-Рилци“ АД, както и зона „Пиперево“ на гр. Дупница. Пломбирани са кранове за преустановяване на техническата възможност за ползване на води за промишлени цели. На „Ай Ви Пи Комършъл“ АД е дадено предписание за монтиране на второ измервателно устройство. На ВЕЦ „Джерман“ е пломбирана савачна врата, мярка гарантираща, че цялото водно количество се подава към яз. „Дяково“. Установено е също, че „Автомагистрали -Хемус“ АД са ползвали водни обеми от яз. „Дяково“  в предходен период без необходимото за това основание по Закона за водите, за което на дружеството ще бъде съставен акт.

При съвместни проверки на БДЗБР и „Напоителни системи“ ЕАД са установени 29 нерегламентирани отклонения, чрез които се е ползвала вода от главния тръбопровод, отвеждащ води до яз. „Дяково“. 25 от отклоненията вече са запечатани, до края на седмицата предстои запечатването и на останалите четири. Две от отклоненията са в село Червен брег, две – в с. Блатино, едно – в с. Самораново. Двадесет са установените и запечатани отклонения в село Яхиново, Община Дупница, като шест от тях са открити и запечатани от служители на „Напоителни системи” ЕАД и БДЗБР. Установените отклонения са към обекти – частни къщи, ветеринарна клиника, тенис-кортове, пунктове за вторични суровини, автокъщи в зона „Пиперево“ и „Хидрострой Рилци“ АД, където водоподаването на води за промишлени нужди е преустановено. Проверките на довеждащите и отвеждащи съоръжения на яз. „Дяково“ продължават.

След проверка на МВЕЦ „Яхиново“ (собственост на ВЕЦ „Яхиново“ ООД, гр. София) е пломбирана клапа, за да се  преустанови техническата възможност за постъпване на води от яз. „Дяково“. След подаден сигнал за нерегламентирано ползване на вода на 5 февруари е извършена повторна проверка на пломбираната клапа, която е установила, че няма нарушение и клапата е с ненарушена цялост.

На язовир „Пчелина“ е извършена проверка на ВЕЦ „Пчелина“, който към момента на същата не е работел. Справка от „ЧЕЗ Разпределение България“ обаче установява, че МВЕЦ „Пчелина“ е работил на 05.10.2019 г., за което  БДЗБР ще наложи санкция.