Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Без категория

Проверка за допустимост на инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на дом за стари хора „Ела“, в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 10450.501.2581, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Велинград

Проверка за допустимост на инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на дом за стари хора „Ела“, в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 10450.501.2581, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Велинград,

Инвестиционно предложение за „Водовземане от съществуващо водовземно съоръжение – тръбен кладенец „ТК-1“, изграден в поземлен имот с идентификатор 39935.37.8 в местността „Турски гробе“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Кромидово

Инвестиционно предложение за „Водовземане от съществуващо водовземно съоръжение – тръбен кладенец „ТК-1“, изграден в поземлен имот с идентификатор 39935.37.8 в местността „Турски гробе“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри

Инвестиционно предложение „Водовземане от минерална вода от Сондаж № 1хг от находище на минерална вода Сапарева баня към СПА хотел с външен басейн в имот 65365.601.1131 в гр. Сапарева баня

Инвестиционно предложение „Водовземане от минерална вода от Сондаж № 1хг от находище на минерална вода Сапарева баня към СПА хотел с външен басейн в имот 65365.601.1131 в гр. Сапарева баня,

Инвестиционно предложение „Изграждане на пункт за съхранение на скрап от моторни превозни средства /МПС/ в ПИ с идентификатор 06286.32.22.1 гр. Брезник

Инвестиционно предложение „Изграждане на пункт за съхранение на скрап от моторни превозни средства /МПС/ в ПИ с идентификатор 06286.32.22.1 гр. Брезник , сграда разположена в ПИ с идентификатор 06286.32.22 гр.