Актуално

Ниското съдържание на кислород във водите в яз. Пчелина е вероятната причина за измиране на риба

Високата температура и ниското съдържание на кислород във водите са най-вероятните причини за измирането на риба в язовир „Пчелина“. Това съобщи директорът на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ инж. Радослав Георгиев

Информация за регистрация на водовземни съоръжения за подземни води, изградени до 23 декември 2016 г., за които не са издадени разрешения за строеж и които не са вписани в регистъра за стопанските съоръжения по чл. 118г, ал. 3 от Закона за водите

Съгласно 41. Ал.1 до ал.7 – от преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда, собствениците на водовземни съоръжения за подземни

Информация за регистрация на кладенци за собствени нужди съгласно § 41, ал. 7 от преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда

1.Собствениците на кладенци за задоволяване на собствени потребности на гражданите, разположени в границите на населените места и селищните образувания, за които до влизането в сила на този закон (27.11.2018 г)

В ход е обществена консултация за оценка на Директивата за пречистването на градските отпадъчни води

Европейската комисия започна обществена консултация за оценка на Директивата за пречистването на градските отпадъчни води. Допитването започна от 13 юли и ще продължи до 19 октомври т.г. като в него

Информация за състоянието на реките и язовирите в Западнобеломорски район за басейново управление

Информация за състоянието на реките и язовирите в Западнобеломорски район за басейново управление • към 9:30 часа на 29.03.2018 г. на оперативния телефон на БД ”ЗБР” няма постъпили сигнали за: – критични

Информация за състоянието на реките и язовирите в Западнобеломорски район за басейново управление

Към 9:30 часа на 28.03.2018 г. на оперативния телефон на БД ”ЗБР” няма постъпили сигнали за: критични водни нива и възникнали аварийни ситуации по язовирните стени и съоръженията към тях;

Информация за състоянието на реките и язовирите в Западнобеломорски район за басейново управление

• към 9:30 часа на 27.03.2018 г. на оперативния телефон на БД ”ЗБР” няма постъпили сигнали за: – критични водни нива и възникнали аварийни ситуации по язовирните стени и съоръженията

Информация за състоянието на реките и язовирите в Западнобеломорски район за басейново управление

• към 9:30 часа на 23.03.2018 г. на оперативния телефон на БД ”ЗБР” няма постъпили сигнали за: – критични водни нива и възникнали аварийни ситуации по язовирните стени и съоръженията към тях;

Състоянието на реките и язовирите в Западнобеломорски район за басейново управление към 9.30 часа на 21.03.2018г

Във връзка с възникналата хидрометеорологична обстановка в страната вследствие на валежи и настоящото снеготопене, Ви уведомявам за следното:  към 9:30 часа на 21.03.2018 г. на оперативния телефон на БД”ЗБР” няма

Състоянието на реките и язовирите в Западнобеломорски район за басейново управление към 9.30 часа на 14.03.2018г.

Информация за състоянието на реките и язовирите в Западнобеломорски район за басейново управление: към 9:30 часа на 14.03.2018 г. на оперативния телефон на БД”ЗБР” няма постъпили сигнали за: критични водни нива и

Състоянието на реките и язовирите в Западнобеломорски район за басейново управление към 9.30 часа на 13.03.2018г.

Информация за състоянието на реките и язовирите в Западнобеломорски район за басейново управление: • към 9:30 часа на 13.03.2018 г. на оперативния телефон на БД”ЗБР” няма постъпили сигнали за: – критични водни

Тарифа за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване

Басейнова дирекция „Западнобеломорски район” информира титулярите на разрешителни, издадени по реда на Закона за водите, че във връзка с новата Тарифа за таксите за водовземане, за ползване на воден обект

Заплащане на такси чрез ПОС

Считано от 11.10.2017г., на основание промяна в Наредбата за административно обслужване в ДВ бр.61 от 28.07.2017г,  по Закона за водите таксите по предоставените документи на “фронт- офис” могат да бъдат

Служителите на БД „ЗБР“ и техните деца се включиха в кампанията „Да изчистим България заедно!“

За поредна година екипът на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ се включи активно в кампанията „Да изчистим България заедно!“, в която Министерство на околната среда и водите е основен партньор. Денят

Важно съобщение!

Уважаеми водоползватели,   в качеството Ви на титулярите на разрешителни, издадени по реда на Закона за водите, Ви информирам за нормативните изисквания и срокове при установяване на повреда на измервателно устройство.