Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Обявления

Публично обявяване на заявление с вх. №РР-12-2/21.05.2020 г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект река Струмешница за заустване на отпадъчни води в повърхностни води за експлоатация на обект „Канализационна система на село Първомай”

Публично обявяване на заявление с вх. №РР-12-2/21.05.2020 г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект река Струмешница за заустване на отпадъчни води в повърхностни

Публично обявяване на заявление от Управителя на „ВиК” ООД, гр. Перник за изменение на Разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения с № 41510274/27.10.2009 г

Публично обявяване на заявление от Управителя на „ВиК” ООД, гр. Перник за изменение на Разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения с № 41510274/27.10.2009 г., продължено и

Публично обявяване на заявление от Управителя на „ВиК” ООД, гр. Перник за изменение на Разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения с № 41510283/27.10.2009 г

Публично обявяване на заявление от Управителя на „ВиК” ООД, гр. Перник за изменение на Разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения с № 41510283/27.10.2009 г., продължено и

Публично обявяване на заявление от Управителя на „ВиК” ООД, гр. Перник,  за изменение на Разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения с № 41510279/27.10.2009 г

Публично обявяване на заявление от Управителя на „ВиК” ООД, гр. Перник,  за изменение на Разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения с № 41510279/27.10.2009 г., продължено и

Публично обявяване на заявление от Управителя на „ВиК” ООД, гр. Перник за изменение на Разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения с № 41510278/27.10.2009 г

Публично обявяване на заявление от Управителя на „ВиК” ООД, гр. Перник за изменение на Разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения с № 41510278/27.10.2009 г., продължено с

Публично обявяване на заявление от Управителя на „ВиК” ООД, гр. Перник за изменение на Разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения с № 41510290/27.10.2009 г.

Публично обявяване на заявление от Управителя на „ВиК” ООД, гр. Перник за изменение на Разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения с № 41510290/27.10.2009 г., продължено и

Публично обявяване на заявление от Управителя на „ВиК” ООД, гр. Перник, за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения с № 400087/04.02.2004 г

Публично обявяване на заявление от Управителя на „ВиК” ООД, гр. Перник, за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения с № 400087/04.02.2004 г., издадено от Директора на БД „ЗБР“…./РР-17-15-4

Публично обявяване на заявление от Управителя на „ВиК” ООД, гр. Перник

Публично обявяване на заявление от Управителя на „ВиК” ООД, гр. Перник, за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения с № 41510275/27.10.2009 г. и  продължено и изменено с Решение

Публично обявяване на заявление с вх. №РР-13-3/18.06.2020 г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект река Разметаница за заустване на отпадъчни води в повърхностни води за експлоатация на обект „Канализационна система на село Баланово”

Публично обявяване на заявление с вх. №РР-13-3/18.06.2020 г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект река Разметаница за заустване на отпадъчни води в повърхностни

Публично обявяване на заявление от Управителя на „Първострой – Г“ЕООД, с. Първомай, за изменение на Разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения № 41560004/23.06.2017 г

Публично обявяване на заявление от Управителя на „Първострой – Г“ЕООД, с. Първомай, за изменение на Разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения № 41560004/23.06.2017 г. и Решение

Публично обявяване на заявление от „Ню Банско” ООД, гр. София, за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения

Публично обявяване на заявление от „Ню Банско” ООД, гр. София, за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения, цел поливане на зелени площи, хигиенизиране на

Публично обявяване на заявление от Лидия Манчева, управител на „Лидия Маркет“ ЕООД с. Първомай за издаване на разрешително за водовземане от подземни води

Публично обявяване на заявление от Лидия Манчева, управител на „Лидия Маркет“ ЕООД с. Първомай за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения, с цел други

Публично обявяване на заявление от Агенция „Пътна инфраструктура” – гр. София, за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект, с цел изграждане на ново мостово съоражение

Публично обявяване на заявление от Агенция „Пътна инфраструктура” – гр. София, за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект, с цел изграждане на ново мостово

Публично обявяване на заявление от г-н Иван Кадев – кмет на Община Банско, за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения

Публично обявяване на заявление от г-н Иван Кадев – кмет на Община Банско, за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения, с цел за питейно

Публично обявяване по заявление от Управителя на „ХЕИ-КОНСУЛТ” ЕООД – гр. Кюстендил за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект

Публично обявяване по заявление от Управителя на „ХЕИ-КОНСУЛТ” ЕООД – гр. Кюстендил за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект, с цел аквакултури и

Публично обявяване на заявление от „ДЛВ“ЕООД, град Перник за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез ново водовземно съоръжение

Публично обявяване на заявление от „ДЛВ“ЕООД, град Перник за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез ново водовземно съоръжение, с цел Промишлено водоснабдяване – приготвяне на бетонови разтвори

Публично обявяване на заявление с вх. №РР-16-59/05.08.2020 г. за откриване на процедура за изменение и продължаване на срока на действие на Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води №43110132/27.08.2014 г.

Публично обявяване на заявление с вх. №РР-16-59/05.08.2020 г. за откриване на процедура за изменение и продължаване на срока на действие на Разрешително за ползване на воден обект за заустване на

Публично обявяване на заявление от Васил Щраков, управител на „Корпорация Топливо“ АД, гр. София  за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения

Публично обявяване на заявление от Васил Щраков, управител на „Корпорация Топливо“ АД, гр. София  за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения, с цел  

Публично обявяване на заявление от Община Невестино за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения

Публично обявяване на заявление от Община Невестино за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения, с цел обществено питейно – битово водоснабдяване на село Четирци,