Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Обявления

Публично обявяване на заявление с вх. № РР-01-243/26.09.2018 г., коригирано с вх. №РР-01-243(3)/21.12.2018 г. за откриване на процедура за издаване на разрешително

Публично обявяване на заявление с вх. № РР-01-243/26.09.2018 г., коригирано с вх. №РР-01-243(3)/21.12.2018 г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект река Дреновска, с

Публично обявяване на заявление с вх. № РР-01-280/19.11.2018 г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект река Мътница

Публично обявяване на заявление с вх. № РР-01-280/19.11.2018 г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект река Мътница, с цел заустване на отпадъчни води

Публично обявяване на заявление с вх. № РР-01-281/19.11.2018 г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект

Публично обявяване на заявление с вх. № РР-01-281/19.11.2018 г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект дере, приток на река Места, с цел заустване

Публично обявяване на заявление от Управителя на „Първострой – Г” ЕООД, с. Първомай

Публично обявяване на заявление от Управителя на „Първострой – Г” ЕООД, с. Първомай, община Петрич за изменение на Разрешително за водовземане от подземни води №41560004/26.06.2017 г., издадено от Директора на

Публично обявяване на заявление с вх. № РР-01-169/09.07.2018 г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект Кривобарско дере

Публично обявяване на заявление с вх. № РР-01-169/09.07.2018 г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект Кривобарско дере, ляв приток на Дивотинско дере за

Публично обявяване на заявление от Управителя на „Торготерм“ АД

Публично обявяване на заявление от Управителя на „Торготерм“ АД, гр. Кюстендил за изменение на разрешително за водовземане от подземни води № 41590020/12.10.2007 г., издадени от Директора на БД „ЗБР“….РР-01-317-1

Публично обявяване по заявление от Кмета на община Дупница  за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект

Публично обявяване по заявление от Кмета на община Дупница  за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект с цел подземно преминаване на кабел 20 kV

Публично обявяване по заявление от Кмета на община Дупница  за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект

Публично обявяване по заявление от Кмета на община Дупница  за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект, с цел преминаване на напорна канализация през река

Заявление за изменение на Разрешително за водовземане от минерални води  № 41610028/13.09.2016 г.

Заявление за изменение на Разрешително за водовземане от минерални води  № 41610028/13.09.2016 г., издадени от Директора на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район” …РР-08-3-2

Публично обявяване на заявление от Управителя на „ВиК” ЕООД, гр. Благоевград за изменение на Разрешително за водовземане

Публично обявяване на заявление от Управителя на „ВиК” ЕООД, гр. Благоевград за изменение на Разрешително за водовземане от подземни води № 41510298/26.04.2010 г. продължено с Решение № ПО-01-98/03.06.2015 г., издадени

Публично обявяване на заявление от Управителя на „ВиК” ЕООД, гр. Благоевград за изменение на Разрешително за водовземане

Публично обявяване на заявление от Управителя на „ВиК” ЕООД, гр. Благоевград за изменение на Разрешително за водовземане от подземни води № 41510051/27.03.2007 г. продължено с Решение № ПО-01-21/30.01.2017 г., издадени

Публично обявяване по заявление от Управителя на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – гр. Благоевград за oткриване на процедура за издаване на  разрешително

Публично обявяване по заявление от Управителя на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – гр. Благоевград за oткриване на процедура за издаване на  разрешително за водовземане от повърхностен воден обект, с цел

Публично обявяване на заявление от „ВиК” ЕООД, гр. Петрич, за издаване на разрешително за водовземане от подземни води

Публично обявяване на заявление от „ВиК” ЕООД, гр. Петрич, за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения, с цел обществено питейно-битово водоснабдяване на с. Ключ,

Публично обявяване на заявление от Управителя на „ВиК” ЕООД, гр. Благоевград

Публично обявяване на заявление от Управителя на „ВиК” ЕООД, гр. Благоевград за изменение Разрешително за водовземане от подземни води № 41510352/24.01.2012 г. издадено от Директора на БД ЗБР…РР-01-288-1

Публично обявяване по заявление Кмета на община Гоце Делчев за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект

Публично обявяване по заявление Кмета на община Гоце Делчев за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект с цел изграждане на подпорна стена за укрепване на десния бряг

Публично обявяване по заявление за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане

Публично обявяване по заявление от г-н К. Ш. за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект…РР-01-166-6

Публично обявяване на заявление с вх. № РР-01-279/15.11.2018 г. от управителя на „ПОДЕМ-ГРИГОРОВ” ЕООД, гр. Сандански

Публично обявяване на заявление с вх. № РР-01-279/15.11.2018 г. от управителя на „ПОДЕМ-ГРИГОРОВ” ЕООД, гр. Сандански за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект р.