Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Обявления

Публично обявяване на заявление от Управителя на „ВиК” ООД, гр. Перник за изменение на Разрешително за водовземане от подземни води № 41510290/27.10.2009 г

Публично обявяване на заявление от Управителя на „ВиК” ООД, гр. Перник за изменение на Разрешително за водовземане от подземни води № 41510290/27.10.2009 г., продължено и изменено с Решение № ПО-01-59/21.03.2015

Публично обявяване на заявление от Управителя на „ВиК” ООД, гр. Перник за изменение на Разрешително за водовземане от подземни води № 41510274/26.10.2009 г.

Публично обявяване на заявление от Управителя на „ВиК” ООД, гр. Перник за изменение на Разрешително за водовземане от подземни води № 41510274/26.10.2009 г., продължено и изменено с Решение № ПО-01-57/21.03.2015

Публично обявяване на заявление от Управителя на „ВиК” ООД, гр. Перник за изменение на Разрешително за водовземане от подземни води № 41510279/27.10.2009 г

Публично обявяване на заявление от Управителя на „ВиК” ООД, гр. Перник за изменение на Разрешително за водовземане от подземни води № 41510279/27.10.2009 г., продължено и изменено с Решение № ПО-01-56/21.03.2015

Публично обявяване по заявление за издаване на разрешително за ползване на воден обект от Директора на „ЮЗДП“ ДП – Благоевград, с цел реконструкция на траен горски път”Тодорови ливади”

Публично обявяване по заявление за издаване на разрешително за ползване на воден обект от Директора на „ЮЗДП“ ДП – Благоевград, с цел реконструкция на траен горски път”Тодорови ливади” включващо изпълнение

Публично обявяване по заявление за издаване на разрешително за ползване на воден обект от Директора на „ЮЗДП“ ДП – Благоевград, с цел Изграждане на ново съоръжение – мост за пресичане на р. Драговищица

Публично обявяване по заявление за издаване на разрешително за ползване на воден обект от Директора на „ЮЗДП“ ДП – Благоевград, с цел Изграждане на ново съоръжение – мост за пресичане

Публично обявяване по заявление от Директора на „ЮЗДП“ ДП – Благоевград за издаване на разрешително за ползване на воден обект с цел изграждане на стоманобетоново съоръжение в местността “Мавров мост”

Публично обявяване по заявление от Директора на „ЮЗДП“ ДП – Благоевград за издаване на разрешително за ползване на воден обект с цел изграждане на стоманобетоново съоръжение в местността “Мавров мост”

Публично обявяване по заявление от Директора на „ЮЗДП“ ДП – Благоевград за издаване на разрешително за ползване на воден обект с цел изграждане на нов траен горски път “Ечемика”

Публично обявяване по заявление от Директора на „ЮЗДП“ ДП – Благоевград за издаване на разрешително за ползване на воден обект с цел изграждане на нов траен горски път “Ечемика” в

Публично обявление на заявление с вх. № РР-01-165/06.12.2018 г. от кмета на Община Сатовча

Публично обявление на заявление с вх. № РР-01-165/06.12.2018 г. от кмета на Община Сатовча, с. Сатовча за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез

Публично обявление на заявление с вх. № РР-01-291/21.11.2018 г. от Г. Р. управител на „Радински 2019“ ЕООД

Публично обявление на заявление с вх. № РР-01-291/21.11.2018 г. от Г. Р. управител на „Радински 2019“ ЕООД за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води,

Публично обявяване по заявление от Кмета на община Кресна за издаване на разрешително за ползване на воден обект,с цел Реконструкция на мост-усилване на устой на мост на р. Сливенска

Публично обявяване по заявление от Кмета на община Кресна за издаване на разрешително за ползване на воден обект,с цел Реконструкция на мост-усилване на устой на мост на р. Сливенска, между

Публично обявяване по заявление от Директора на „ЮЗДП“ ДП – Благоевград, за издаване на разрешително за ползване на воден обект, с цел извършване на основен ремонт на мост на траен горски път „Дъба – Чакърица – Куртовска река”

Публично обявяване по заявление от Директора на „ЮЗДП“ ДП – Благоевград, за издаване на разрешително за ползване на воден обект, с цел извършване на основен ремонт на мост на траен

Публично обявяване по заявление от Директора на „ЮЗДП“ ДП – Благоевград за издаване на разрешително за ползване на воден обектс цел основен ремонт на праволинеен каменен бараж на Ноевски дол

Публично обявяване по заявление от Директора на „ЮЗДП“ ДП – Благоевград за издаване на разрешително за ползване на воден обектс цел основен ремонт на праволинеен каменен бараж на Ноевски дол,

Публично обявяване на заявление от Директора на Териториално подразделение „Държавно горско стопанство – Брезник“

Публично обявяване на заявление от Директора на Териториално подразделение „Държавно горско стопанство – Брезник“, гр. Брезник за изменение на Разрешително за водовземане от подземни води № 41520063/03.06.2016 г., издадено от

Публично обявяване по заявление от Управителя на  „ВАНИКО -2015“ ООД, с. Полена, община Симитли за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане

Публично обявяване по заявление от Управителя на  „ВАНИКО -2015“ ООД, с. Полена, община Симитли за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект с цел

Публично обявяване на заявление от „НУРТС България“ ЕАД, гр. София за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващо водовземни съоръжения

Публично обявяване на заявление от „НУРТС България“ ЕАД, гр. София за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващо водовземни съоръжения, с цел други цели в обект „радио-релейна

Публично обявяване на заявление от Управителя на „КАТИ-М-78” ЕООД, гр. Банско за изменение на Разрешително за водовземане от подземни води

Публично обявяване на заявление от Управителя на „КАТИ-М-78” ЕООД, гр. Банско за изменение на Разрешително за водовземане от подземни води № 41510554/21.06.2018 г., издадено от Директора на БД ЗБР…/РР-17-2-6

Публично обявяване на заявление от Директора на Дирекция Национален парк „Рила“ гр. Благоевград за издаване на разрешително за водовземане от подземни води

Публично обявяване на заявление от Директора на Дирекция Национален парк „Рила“ гр. Благоевград за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващо водовземно съоръжение с цел питейно –

Публично обявяване на заявление от „Карелия 2011” ООД, с. Струмяни, община Струмяни, за издаване на разрешително за водовземане от подземни води

Публично обявяване на заявление от „Карелия 2011” ООД, с. Струмяни, община Струмяни, за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения с цел самостоятелно питейно-битово водоснабдяване

Публично обявяване на заявление с вх. № РР-12-6/27.02.2019 г. от управителя на „ТРЕЙС РИСОРСИЗ” ЕООД, гр. София за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект река

Публично обявяване на заявление с вх. № РР-12-6/27.02.2019 г. от управителя на „ТРЕЙС РИСОРСИЗ” ЕООД, гр. София за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект