Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Обявления

Публично обявяване по заявление с вх. № РР-05-4/23.02.2023 г., коригирано със заявления с вх. №РР-05-4(4)/22.03.2023 г. и с вх. № РР-05-4(9)/18.05.2023 г.

Публично обявяване по заявление с вх. № РР-05-4/23.02.2023 г., коригирано със заявления с вх. №РР-05-4(4)/22.03.2023 г. и с вх. № РР-05-4(9)/18.05.2023 г., подадено от инж. Венцислав Гърменов, ВрИД кмет на

Заявление с вх. № РР-08-4/01.09.2022г. на БДЗБР, постъпило от „Вила Синтика“ ЕАД-гр. Сандански, за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от находище на минерални води, чрез съществуващи водовземни съоръжения

Заявление с вх. № РР-08-4/01.09.2022г. на БДЗБР, постъпило от „Вила Синтика“ ЕАД-гр. Сандански, за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от находище на минерални води, чрез съществуващи

Заявление с вх. № № РР-08-3/15.08.2022г. на БДЗБР, постъпило от „И. Г. Турс“ ЕООД-с. Поленица, за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от находище на минерални води, чрез съществуващи водовземни съоръжения

Заявление с вх. № № РР-08-3/15.08.2022г. на БДЗБР, постъпило от „И. Г. Турс“ ЕООД-с. Поленица, за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от находище на минерални води,

Заявление с вх. № РР-06-5/08.06.2022г., коригирано със Заявлениес вх. № РР-06-5(9)/17.02.2023г. на БДЗБР, постъпили от „Херманос Ауто“ ЕООД – с. Дъбница, за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения

Заявление с вх. № РР-06-5/08.06.2022г., коригирано със Заявлениес вх. № РР-06-5(9)/17.02.2023г. на БДЗБР, постъпили от „Херманос Ауто“ ЕООД – с. Дъбница, за издаване на разрешително за водовземане от подземни води,

Публично обявяване на заявление от изпълнителния директор на „Булгартрансгаз“ ЕАД – гр. София, титуляр на Разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващо водовземно съоръжение

Публично обявяване на заявление от изпълнителния директор на „Булгартрансгаз“ ЕАД – гр. София, титуляр на Разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващо водовземно съоръжение №41590026/10.01.2008 г., продължено с Решение

Публично обявяване по заявление с вх. № РР-05-22/01.09.2022 г. подадено от г-жа Тони Кончева упълномощено лице, съгласно пълномощно с рег. № БТГ-92-01-126 от 07.07.2022 г., коригирано със заявление с вх. № РР-05-22(12)/30.01.2023 г

Публично обявяване по заявление с вх. № РР-05-22/01.09.2022 г. подадено от г-жа Тони Кончева упълномощено лице, съгласно пълномощно с рег. № БТГ-92-01-126 от 07.07.2022 г., коригирано със заявление с вх.

Заявление с вх. № РР-08-5/12.09.2022г. на БДЗБР, постъпило от кмета на Община Сандански, за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от находище на минерални води

Заявление с вх. № РР-08-5/12.09.2022г. на БДЗБР, постъпило от кмета на Община Сандански, за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от находище на минерални води, чрез съществуващи

Публично обявяване по заявление с вх. № РР-05-17/08.07.2022 г. от г-жа Н.Чапанова, член на управителния съвет на Агенция ,,Пътна Инфраструктура“ за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект

Публично обявяване по заявление с вх. № РР-05-17/08.07.2022 г. от г-жа Н.Чапанова, член на управителния съвет на Агенция ,,Пътна Инфраструктура“ за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване

Публично обявяване на заявление с вх. №РР-16-81/29.12.2022 г., коригирано с вх. №РР-16-81(3)/14.03.2023 г. за откриване на процедура за продължаване срока на действие на Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води №43110162/10.01.2017 г

Публично обявяване на заявление с вх. №РР-16-81/29.12.2022 г., коригирано с вх. №РР-16-81(3)/14.03.2023 г. за откриване на процедура за продължаване срока на действие на Разрешително за ползване на воден обект за

Заявление с вх. №РР-13-5/16.12.2022 г. от г-н Иван Кадев, кмет на Община Банско за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект река Добринишка

Заявление с вх. №РР-13-5/16.12.2022 г. от г-н Иван Кадев, кмет на Община Банско за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект река Добринишка, поречие Места

Публично обявяване на заявление с вх. №РР-16-71/24.11.2022 г., коригирано с вх. №РР-16-71(3)/13.02.2023 г. за откриване на процедура за продължаване срока на действие на Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води

Публично обявяване на заявление с вх. №РР-16-71/24.11.2022 г., коригирано с вх. №РР-16-71(3)/13.02.2023 г. за откриване на процедура за продължаване срока на действие на Разрешително за ползване на воден обект за

Публично обявяване на заявление с вх. №РР-16-76/09.12.2022 г. от управителя на „ЕКОРЕПЛАСТ“ ЕООД, гр. София за откриване на процедура за продължаване срока на действие на Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води

Публично обявяване на заявление с вх. №РР-16-76/09.12.2022 г. от управителя на „ЕКОРЕПЛАСТ“ ЕООД, гр. София за откриване на процедура за продължаване срока на действие на Разрешително за ползване на воден

Публично обявяване по заявление от ,,Напоителни системи“ ЕАД за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект

Публично обявяване по заявление от ,,Напоителни системи“ ЕАД за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект с цел на заявеното ползване – реконструкция на

Публично обявяване по заявление от Директора на ,,ЮЗДП“ ДП гр. Благоевград за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект

Публично обявяване по заявление от Директора на ,,ЮЗДП“ ДП гр. Благоевград за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект…/РР-05-18_Съобщение …/ РР-05-18_Писмо