Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Становища

Инвестиционно предложение „Изграждане на водоизточници за борба с пожарите и изграждане и подобряване на горски пътища по подмярка 8.3. „Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“

Инвестиционно предложение „Изграждане на водоизточници за борба с пожарите и изграждане и подобряване на горски пътища по подмярка 8.3. „Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и

Инвестиционно предложение „Добив и първична преработка на подземни богатства – трошен камък за строителството от находище „Балево”

Инвестиционно предложение „Добив и първична преработка на подземни богатства – трошен камък за строителството от находище „Балево”, с. Мали Върбовник и с. Голям Върбовник, община Бобов дол, област Кюстендил” с

Инвестиционно предложение „Изграждане на бензиностанция, газстанция, ТИР паркинг, автомивка, пункт за годишни технически прегледи, автосервиз, автомивка, логистичен център, администрация с офиси и заведение за хранене в поземлен имот с идентификатор 47247.28.27

Инвестиционно предложение „Изграждане на бензиностанция, газстанция, ТИР паркинг, автомивка, пункт за годишни технически прегледи, автосервиз, автомивка, логистичен център, администрация с офиси и заведение за хранене в поземлен имот с идентификатор

Инвестиционно предложение за „Изграждане на автокъща, сграда за ремонт и обслужване на транспортни средства и собствен водоизточник в ПИ 042220.12.84, землище на с.Бистрица

Инвестиционно предложение за „Изграждане на автокъща, сграда за ремонт и обслужване на транспортни средства и собствен водоизточник в ПИ 042220.12.84, землище на с.Бистрица, община Дупница“, с възложител Асен Д. и

Инвестиционно предложение „Изграждане на тридесет броя жилищни сгради в поземлен имот с идентификатор 12200.4.4, местност „Рубакия“ по одобрени КК и КР на с. Враня

Инвестиционно предложение „Изграждане на тридесет броя жилищни сгради в поземлен имот с идентификатор 12200.4.4, местност „Рубакия“ по одобрени КК и КР на с. Враня, община Сандански, област Благоевград и поземлен

Преценяване на необходимостта от екологична оценка за „Проект за изменение на Общ устройствен план на община Благоевград за имот №022004, местност „Полето“

Преценяване на необходимостта от екологична оценка за „Проект за изменение на Общ устройствен план на община Благоевград за имот №022004, местност „Полето“, землище на с. Българчево, общ.Благоевград, обл. Благоевград, с

ПУП-Парцеларен план за обект „Канализационни помпени станции КПС 1 и КПС 2 и тласкател за отпадъчни води от гр. Радомир до ПСОВ Батановци“

ПУП-Парцеларен план за обект „Канализационни помпени станции КПС 1 и КПС 2 и тласкател за отпадъчни води от гр. Радомир до ПСОВ Батановци“…/П-08-24-1

Инвестиционно предложение „Почистване от растителност корекцията на р. Дивлянска от  мост на с. Калотинци до моста на с. Дивля

Инвестиционно предложение „Почистване от растителност корекцията на р. Дивлянска от  мост на с. Калотинци до моста на с. Дивля, община Земен за обезпечаване на проводимостта ѝ“ с възложител „Напоителни системи“

Инвестиционно предложение: „База за отдих, в поземлен имот с идентификатор №23025.44.136 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Доспат

Инвестиционно предложение: „База за отдих, в поземлен имот с идентификатор №23025.44.136 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Доспат, област Смолян“ с възложител С. П…/П-01-48-1

Инвестиционно предложение „Изграждане на пешеходен мост на р. Бучащица, в УПИ I, кв. 108, землището на гр. Перник, община Перник, област Перник“

Инвестиционно предложение „Изграждане на пешеходен мост на р. Бучащица, в УПИ I, кв. 108, землището на гр. Перник, община Перник, област Перник“…/П-01-50-1

Искане за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение „Изграждане на ТИР паркинг, автомивка, административно-битова част и сондажен кладенец

Искане за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение „Изграждане на ТИР паркинг, автомивка, административно-битова част и сондажен кладенец в имот с идентификатор 81832.24.26 по одобрени кадастрална карта и

„Изграждане на биодинамична пермакултурна ферма в поземлени имоти с идентификатори 76180.500.1, 76180.94.125 и 76180.28.11

„Изграждане на биодинамична пермакултурна ферма в поземлени имоти с идентификатори 76180.500.1, 76180.94.125 и 76180.28.11 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Фролош, община Кочериново, област Кюстендил“, с възложител

Инвестиционно предложение „Резервоар за питейна вода на с. Лъжница в част от имот № 029007, местност „Голак“

Инвестиционно предложение „Резервоар за питейна вода на с. Лъжница в част от имот № 029007, местност „Голак“, землището на с. Лъжница, община Гоце Делчев, област Благоевград“ с възложител Община Гоце

Инвестиционно предложение „Водовземане от вада „Рибарска“, преминаваща през поземлен имот с идентификатор 04279.619.234

Инвестиционно предложение „Водовземане от вада „Рибарска“, преминаваща през поземлен имот с идентификатор 04279.619.234 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград с цел охлаждане

Подробен устройствен план /ПУП/ – План за застрояване /ПЗ/ за промяна предназначението на имот с идентификатор № 04279.155.28

Подробен устройствен план /ПУП/ – План за застрояване /ПЗ/ за промяна предназначението на имот с идентификатор № 04279.155.28, местност „Герено” по КК на гр. Благоевград от „нива“ за „жилищно строителство“,

Инвестиционно предложение за производство на инвентар и ремонт на селскостопанска техника

Инвестиционно предложение за „Производство на инвентар и ремонт на селскостопанска техника в имот № 009020 (имот с идентификатор 52091.9.20), имот № 009009 (имот с идентификатор 52091.9.9), имот № 009013 (имот

Инвестиционно предложение „Изграждане/реконструкция на ново стомантобетоново съоръжение към траен горски път „Бошнаков чарк-Гроба”

Инвестиционно предложение „Изграждане/реконструкция на ново стомантобетоново съоръжение към траен горски път „Бошнаков чарк-Гроба” четвърта степен в местността „Мавров мост” на територията на ТП „ДЛС Дикчан” с възложител ЮЗДП ТП „ДЛС

Инвестиционно предложение: „Ремонт и реконструкция на съществуващ траен горски път „Тодорови ливади”

Инвестиционно предложение: „Ремонт и реконструкция на съществуващ траен горски път „Тодорови ливади”, в имот с номер 000550, землище на село Плетена с ЕКАТТЕ 56740. община Сатовча, област Благоевград, с възложител:

Инвестиционно предложение за Рехабилитация и модернизация на съществуващ рибарник и риболюпилня

Инвестиционно предложение за „Рехабилитация и модернизация на съществуващ рибарник и риболюпилня от тип пълносистемна оборотна системаза производство на пъстървови видове Балканска пъстърва, с местонахождение ПИ 16995.16.4 в землище на с.

Инвестиционно предложение „Преструктуриране на Клетка 5 за депониране на твърди битови отпадъци и прилежащи съоръжения

Инвестиционно предложение „Преструктуриране на Клетка 5 за депониране на твърди битови отпадъци и прилежащи съоръжения на Регионално депо за неопасни отпадъци – гр. Разлог“ с възложител община Разлог….П-01-41-1