Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Становища

Искане за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение „Изграждане на мини мандра в сграда, находяща се в имот с идентификатор 44464.6.11 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Лъки

Искане за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение „Изграждане на мини мандра в сграда, находяща се в имот с идентификатор 44464.6.11 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри

Инвестиционно предложение за „Изграждане на складово – производствени дейности, склад за съхранение на селскостопанска продукция, хотел, ресторант, административна част в поземлен имот с идентификатор 22842.2.20, местност „Дурлъовица”

Инвестиционно предложение за „Изграждане на складово – производствени дейности, склад за съхранение на селскостопанска продукция, хотел, ресторант, административна част в поземлен имот с идентификатор 22842.2.20, местност „Дурлъовица” по КККР на

Инвестиционно предложение „Автокъща и магазин за промишлени стоки в поземлен имот с идентификатор № 24791.132.929, местност „Друмо”

Инвестиционно предложение „Автокъща и магазин за промишлени стоки в поземлен имот с идентификатор № 24791.132.929, местност „Друмо”, в землището на с. Дяково, община Дупница“…/П-01-157-1

Уведомление за инвестиционно предложение „Увеличаване на количеството на минерална вода от Сондаж № 1 ВКП от находище за минерална вода „Благоевград“, гр. Благоевград към хотел „Езерец“

Уведомление за инвестиционно предложение „Увеличаване на количеството на минерална вода от Сондаж № 1 ВКП от находище за минерална вода „Благоевград“, гр. Благоевград към хотел „Езерец“, находящ се в поземлен

Инвестиционно предложение „Изграждане на „Автокъща“ в поземлен имот №04354.7.34, местност „Сурлан“

Инвестиционно предложение „Изграждане на „Автокъща“ в поземлен имот №04354.7.34, местност „Сурлан“, по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Блатино, община Дупница, област Кюстендил” с възложители М. Д. и А.

Инвестиционно предложение „Изграждане на подпорна стена за укрепване на десния бряг на р. Туфча и улица между о.т. 192 и 212 в кв. 53 – с. Брезница

Инвестиционно предложение „Изграждане на подпорна стена за укрепване на десния бряг на р. Туфча и улица между о.т. 192 и 212 в кв. 53 – с. Брезница, община Гоце Делчев,

Инвестиционно предложение „Изграждане на 5 броя вилни сгради и сграда-барбекю в УПИ 064017 и УПИ 064016 в землище на с.Стоб, община Кочериново

Инвестиционно предложение „Изграждане на 5 броя вилни сгради и сграда-барбекю в УПИ 064017 и УПИ 064016 в землище на с.Стоб, община Кочериново, обл.Кюстендил“ с възложител П. Т…/П-01-118-3

Инвестиционно предложение „Изграждане на ферма за месодайно говедовъдство и собствен водоизточник в поземлен имот с идентификатор 65365.29.68, землище на гр.Сапарева баня, община Сапарева баня“

Инвестиционно предложение „Изграждане на ферма за месодайно говедовъдство и собствен водоизточник в поземлен имот с идентификатор 65365.29.68, землище на гр.Сапарева баня, община Сапарева баня“, с Възложител Е. Г…./П-01-90-3

Инвестиционно предложение „Изграждане на вътрешна канализационна мрежа, външен колектор и ПСОВ на с.Кавракирово

Инвестиционно предложение „Изграждане на вътрешна канализационна мрежа, външен колектор и ПСОВ на с.Кавракирово, община Петрич, област Благоевград“, с възложител Община Петрич…/П-01-147-1

Инвестиционно предложение Изграждане на автомивка на самообслужване, състояща се от 4 бр. клетки и съоръжение за добив на подземни води”

Инвестиционно предложение „Изграждане на автомивка на самообслужване, състояща се от 4 бр. клетки и съоръжение за добив на подземни води в имот, с идентификатор 55871.514.760, представляващ УПИ II – 20760,

Инвестиционно предложение „Изграждане на едноетажна жилищна сграда, ресторант, къщи за гости, бунгала, къмпинг зона и малък басейн до 100,0 м в имот с № 013006, м. „Студената вода”

Инвестиционно предложение „Изграждане на едноетажна жилищна сграда, ресторант, къщи за гости, бунгала, къмпинг зона и малък басейн до 100,0 м в имот с № 013006, м. „Студената вода” по плана

Инвестиционно предложение „Закриване и рекултивация на съществуващо депо за твърди битови отпадъци, на територията на Община Ковачевци

Инвестиционно предложение „Закриване и рекултивация на съществуващо депо за твърди битови отпадъци, на територията на Община Ковачевци, Област Перник”, с възложител Община Ковачевци…/П-01-27-9

Инвестиционно предложение „Укрепително съоръжение на Транзитния газопровод за Македония при пресичането на р. Струма на ПК 302+08 до с. Гирчевци

Инвестиционно предложение „Укрепително съоръжение на Транзитния газопровод за Македония при пресичането на р. Струма на ПК 302+08 до с. Гирчевци, община Кюстендил“ с възложител „Булгартрансгаз“ ЕАД – София…/П-01-136-1

Инвестиционно предложение „Укрепително съоръжение при прехода на Транзитния газопровод за Гърция през р. Лисийска на ПК 33,3 до с. Българчево

Инвестиционно предложение „Укрепително съоръжение при прехода на Транзитния газопровод за Гърция през р. Лисийска на ПК 33,3 до с. Българчево, община Благоевград“ с възложител „Булгартрансгаз“ ЕАД – София…/П-01-138-1

Инвестиционно предложение за „Изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) на с. Коняво

Инвестиционно предложение за „Изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) на с. Коняво, община Кюстендил“, с възложител община Кюстендил…/П-01-118-3

Инвестиционно предложение „Проектиране на полуподземен етаж и преустройство на масивна сграда с ресторант – механа, ПИ №1264, общ. Перник

Инвестиционно предложение „Проектиране на полуподземен етаж и преустройство на масивна сграда с ресторант – механа, ПИ №1264, общ. Перник, с. Кладница, м. Селимица при „Егреко – Вировете“, с възложител „ВИТОША

Инвестиционно предложение за „Изграждане на рибовъдно стопанство за 80 тона риба от семейство пъстървови – възстановяване, реконструкция и модернизацияв имот №000879, землище на с. Горна Брезница

Инвестиционно предложение за „Изграждане на рибовъдно стопанство за 80 тона риба от семейство пъстървови – възстановяване, реконструкция и модернизацияв имот №000879, землище на с. Горна Брезница, община Кресна, област Благоевград“,

План – извлечение за подотдели, общинска собственост, в землището на с. Расник, общ. Перник на територията на ТП ДГС „Радомир“

План – извлечение за подотдели, общинска собственост, в землището на с. Расник, общ. Перник на територията на ТП ДГС „Радомир“ и подотдели в землището на с. Боснек, общ. Перник, на

Инвестиционно предложение „Изграждане на автоцентър в имот с идентификатор 65345.4.357, местност „Прогоно“

Инвестиционно предложение „Изграждане на автоцентър в имот с идентификатор 65345.4.357, местност „Прогоно“ по кадастралната карта и кадастралните рагистри на с. Самораново, община Дупница, област Кюстендил” с възложител „Ка Инвес“ ЕООД…/П-01-102-3