Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Становища

Искане за преценяване на необходимостта от екологична оценка за „Изменение на ОУП на община Доспат, в обхват ПИ №23025.50.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Доспат

Искане за преценяване на необходимостта от екологична оценка за „Изменение на ОУП на община Доспат, в обхват ПИ №23025.50.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Доспат, местност „Ирийте“,

Изменение на инвестиционно предложение “Изграждане на 6 бр. жилищни сгради в поземлен имот с идентификатор 02748.93.936 с площ 6.826 дка по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Бараково, община Кочериново

Изменение на инвестиционно предложение “Изграждане на 6 бр. жилищни сгради в поземлен имот с идентификатор 02748.93.936 с площ 6.826 дка по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Бараково,

Инвестиционно предложение „Изграждане на кланичен пункт към изградена животновъдна ферма в ПИ с идентификатор 44464.8.19 в местност „Воденицата/Бостънлък в землището на с. Лъки

Инвестиционно предложение „Изграждане на кланичен пункт към изградена животновъдна ферма в ПИ с идентификатор 44464.8.19 в местност „Воденицата/Бостънлък в землището на с. Лъки, община Хаджидимово, област Благоевград“ с възложител Александър

Инвестиционно предложение „Изграждане на „Паркинг и обществено-обслужващи сгради (кафе, офиси, пералня и др. обслужващи дейности)“ в поземлен имот с идентификатор 87727.16.420, землище на с. Яхиново

Инвестиционно предложение „Изграждане на „Паркинг и обществено-обслужващи сгради (кафе, офиси, пералня и др. обслужващи дейности)“ в поземлен имот с идентификатор 87727.16.420, землище на с. Яхиново, община Дупница“, с възложител „ВИВИ-7“

Инвестиционно предложение „Крайпътен обслужващ обект и търговска дейност в поземлен имот с идентификатор 61813.680.37, местност „Мундеви блата“ по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог

Инвестиционно предложение „Крайпътен обслужващ обект и търговска дейност в поземлен имот с идентификатор 61813.680.37, местност „Мундеви блата“ по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област

Инвестициционно предложение за „Изграждане на водовземно съоръжение (тръбен кладенец) с предполагаема дълбочина 60 м, в поземлен имот с идентификатор 02676.151.69 по одобрени КК и КР на гр. Банско

Инвестициционно предложение за „Изграждане на водовземно съоръжение (тръбен кладенец) с предполагаема дълбочина 60 м, в поземлен имот с идентификатор 02676.151.69 по одобрени КК и КР на гр. Банско, община Банско,

Инвестиционно предложение „Изместване на електропроводно съоръжение (ВЕЛ 20 kV „Рилски манастир“) в участъка от стълб №80 до стълб №81 за захранване на ТП „Музея“ Рилски манастир, землище на ман. Рилски манстир

Инвестиционно предложение „Изместване на електропроводно съоръжение (ВЕЛ 20 kV „Рилски манастир“) в участъка от стълб №80 до стълб №81 за захранване на ТП „Музея“ Рилски манастир, землище на ман. Рилски

Инвестиционно предложение „Изграждане на едноетажна селскостопанска постройка в поземлен имот с идентификатор 20540.43.235 в местността Бобещето по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Делвино,

Инвестиционно предложение „Изграждане на едноетажна селскостопанска постройка в поземлен имот с идентификатор 20540.43.235 в местността Бобещето по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Делвино, община Благоевград, област Благоевград“,

Инвестиционно предложение за „Изграждане на тръбен кладенец за промишлено водоснабдяване в поземлен имот 55871.513.126, ул. „Владайско въстание“ №1, гр. Перник

Инвестиционно предложение за „Изграждане на тръбен кладенец за промишлено водоснабдяване в поземлен имот 55871.513.126, ул. „Владайско въстание“ №1, гр. Перник, община Перник, област Перник“, с възложител „Стомана Индъстри“ АД…/П-01-91-1

Инвестиционно предложение „Изграждане на осем броя еднофамилни жилища за сезонно ползване в имот  с идентификатор 57159.1.11, местност „Валого“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Покровник

Инвестиционно предложение „Изграждане на осем броя еднофамилни жилища за сезонно ползване в имот  с идентификатор 57159.1.11, местност „Валого“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Покровник, община Благоевград,

Инвестиционно предложение „Аварийно-възстановителни работи за водоснабдяване на гр. Кочериново – аварийно изграждане на Н.Р. за ПБН – 500 м3 и аварийен ремонт на съществуващи резервоари, находящи се в местност „Ридо“, гр. Кочериново

Инвестиционно предложение „Аварийно-възстановителни работи за водоснабдяване на гр. Кочериново – аварийно изграждане на Н.Р. за ПБН – 500 м3 и аварийен ремонт на съществуващи резервоари, находящи се в местност „Ридо“,

Искане за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение ”Изграждане на мобилна асфалтова база, бетонов център, трафопост и обслужваща сграда в поземлен имот №009049, местност „Ормана”, землище с.Крупник

Искане за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение ”Изграждане на мобилна асфалтова база, бетонов център, трафопост и обслужваща сграда в поземлен имот №009049, местност „Ормана”, землище с.Крупник, община

Инвестиционно предложение „Промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди на поземлен имот с идентификатор №04220.12.3 по КК на с. Бистрица

Инвестиционно предложение „Промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди на поземлен имот с идентификатор №04220.12.3 по КК на с. Бистрица, община Дупница, местност „Фандаклъка“ с цел изграждане на „Сграда

Инвестиционно предложение „Изграждане на цех за производство на опаковки от пластмаса в поземлен имот с идентификатор 36083.59.2 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Капатово

Инвестиционно предложение „Изграждане на цех за производство на опаковки от пластмаса в поземлен имот с идентификатор 36083.59.2 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Капатово, община Петрич, област

Инвестиционно предложение „Изграждане на девет броя жилищни сгради в поземлен имот с идентификатор 62699.18.10 по одобрените КККР на с. Рилци

Инвестиционно предложение „Изграждане на девет броя жилищни сгради в поземлен имот с идентификатор 62699.18.10 по одобрените КККР на с. Рилци, община Благоевград, област Благоевград” с възложител „ФОРЕСТ ХИЛ ИНВЕСТ“ ООД…/П-01-95-1

Инвестиционно предложение „Изграждане на автоматизирана система за капково напояване, която да обслужва лозови масиви на „Агропрогрес“ ООД с обща площ 23,3401 ха, находящи се в землището на с. Виногради

Инвестиционно предложение „Изграждане на автоматизирана система за капково напояване, която да обслужва лозови масиви на „Агропрогрес“ ООД с обща площ 23,3401 ха, находящи се в землището на с. Виногради, община

Инвестиционно предложение „Изграждане на автоматизирана система за капково напояване, която да обслужва лозови масиви на „КОМПЛЕКСНА ОПИТНА СТАНЦИЯ – САНДАНСКИ“ ООД с обща площ 15.4330 ха, находящи се в землището на с. Генерал Тодоров

Инвестиционно предложение „Изграждане на автоматизирана система за капково напояване, която да обслужва лозови масиви на „КОМПЛЕКСНА ОПИТНА СТАНЦИЯ – САНДАНСКИ“ ООД с обща площ 15.4330 ха, находящи се в землището

Инвестиционно предложение ‚Изграждане на обект: “Шахтов кладенец” за водоснабдяване за други цели (приготвяне на бетонови разтвори) в ПИ с идентификатор 39387.410.76, с. Кралев дол, местност Айдарица

Инвестиционно предложение ‚Изграждане на обект: “Шахтов кладенец” за водоснабдяване за други цели (приготвяне на бетонови разтвори) в ПИ с идентификатор 39387.410.76, с. Кралев дол, местност Айдарица, община Перник, област Перник“…/П-01-96-1

Инвестиционно предложение „Изграждане на автоматизирана система за капково напояване, която да обслужва съществуващи лозови масиви на Винарска Изба Мелник ООД

Инвестиционно предложение „Изграждане на автоматизирана система за капково напояване, която да обслужва съществуващи лозови масиви на Винарска Изба Мелник ООД с обща площ 8,9762 ха, находящи се в землището на