Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Становища

Инвестиционно предложение за „Реконструкция на вилна сграда”, находяща се в имот с идентификатор 37174.12.24, местност „Селимица”, землище на с. Кладница

Инвестиционно предложение за „Реконструкция на вилна сграда”, находяща се в имот с идентификатор 37174.12.24, местност „Селимица”, землище на с. Кладница, общ. Перник, област Перник”…./П-01-213-2

Изменение на инвестиционно предложение „Корекция на централно дере на с. Полето, преминаващо успоредно и непосредствено до път Полето-с. Брежани, в землището на с. Полето

Изменение на инвестиционно предложение „Корекция на централно дере на с. Полето, преминаващо успоредно и непосредствено до път Полето-с. Брежани, в землището на с. Полето, община Симитли, област Благоевград“, с възложител Община

Становище за допустимостта на горскостопанска програма за имот с идентификатор 05760.120.4 в землището на с. Боснек, общ. Перник

Становище за допустимостта на горскостопанска програма за имот с идентификатор 05760.120.4 в землището на с. Боснек, общ. Перник, част от подотдели по ГСП от 2008г. на ТП ДЛС „Витошко –

Инвестиционно предложение „Изключване от Слой „Постоянно затревени площи” на ПИ 02676.2.340 по КККР на гр. Банско, находящ се в м. „Дурово блато”

Инвестиционно предложение „Изключване от Слой „Постоянно затревени площи” на ПИ 02676.2.340 по КККР на гр. Банско, находящ се в м. „Дурово блато” с площ на имота 1835 кв.м. с НТП

Инвестиционно предложение „Изграждане на Пречиствателна станция за отпадъчни води на гр.Петрич в имоти с идентификатори 56126.86.50, 56126.86.8 и 56126.147.55 по одобрени КККР на гр.Петрич

Инвестиционно предложение „Изграждане на Пречиствателна станция за отпадъчни води на гр.Петрич в имоти с идентификатори 56126.86.50, 56126.86.8 и 56126.147.55 по одобрени КККР на гр.Петрич, общ.Петрич, обл.Благоевград”, с възложител Община Петрич…/П-01-210-1

Инвестиционно предложение изграждане на жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 27231.20.35 в местност Въчевица, землище на с. Еленово

Инвестиционно предложение „Изграждане на жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 27231.20.35 в местност Въчевица, землище на с. Еленово, община Благоевград, област Благоевград“, с Възложител К. В…/П-01-186-2

Инвестиционно предложение„Изменение на изграждане на тенис кортове, кафе. съблекалня, фитнес и офиси в имоти №№ 095023 и 095018, местност “Ливадите”

Инвестиционно предложение„Изменение на изграждане на тенис кортове, кафе. съблекалня, фитнес и офиси в имоти №№ 095023 и 095018, местност “Ливадите”, землище на с. Мосомища, община Гоце Делчев, област Благоевград” ,

Изменение на инвестиционно предложение „Бутилиране на изворна вода, чрез изграждане на ново водовземно съоръжение – тръбен кладенец, с дълбочина до 120,0 м., в УПИ IV – 705, кв. 71, имот №705 по плана на с. Катунци

Изменение на инвестиционно предложение „Бутилиране на изворна вода, чрез изграждане на ново водовземно съоръжение – тръбен кладенец, с дълбочина до 120,0 м., в УПИ IV – 705, кв. 71, имот

Инвестиционно предложение „Рекултивация на сметище за битови отпадъци на община Рила, находящо се в поземлени имоти с идентификатори 62671.450.2 и 62671.450.3

Инвестиционно предложение „Рекултивация на сметище за битови отпадъци на община Рила, находящо се в поземлени имоти с идентификатори 62671.450.2 и 62671.450.3 по одобрени КК и КР на гр. Рила, община

Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за трасе и сервитут на система от шест (6) броя шахтови кладенци, тръбопроводи, кабел за управление на автоматиката, ел. захранване на шахтовите кладенци и ел. захранване 20 kV на помпена станция в ПИ 06286.49.84 по КККР на гр. Брезник

Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за трасе и сервитут на система от шест (6) броя шахтови кладенци, тръбопроводи, кабел за управление на автоматиката, ел. захранване на шахтовите кладенци

Инвестиционно предложение „Изграждане на тръбен кладенец за напояване на тревни, храстови и дървесни насаждения, разположени на територията на стадион „Странджата“

 Инвестиционно предложение „Изграждане на тръбен кладенец за напояване на тревни, храстови и дървесни насаждения, разположени на територията на стадион „Странджата“, ПИ 41112.503.4282, ул „Камчия“, гр. Кюстендил“ с възложител Община Кюстендил…/П-01-194-1

Инвестиционно предложение за ремонт и корекция на стари временни извозни и коларски горски пътища

Инвестиционно предложение за „Ремонт и корекция на стари временни извозни и коларски горски пътища в подотдели 13″г”, 13″е”, 13″ж”, 13″з”, 13″и”, 13″к”, 13″л”, 13″м”, 13″н”, 13″о”, 13″п”, 13″р”, 13″с”, 13″6″,

Искане за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение изграждане на автоматизирана система за капково напояване на лозя

Искане за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение „Изграждане на автоматизирана система за капково напояване на лозя в имоти с идентификатори 44121.23.12, 44121.23.13, 44121.23.15, 44121.23.16, 44121.23.17, 44121.23.19, 44121.37.15,

Инвестиционно предложение „Изграждане на офис сграда и автомивка в поземлен имот с идентификатор 056063.34.3 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Борово

Инвестиционно предложение „Изграждане на офис сграда и автомивка в поземлен имот с идентификатор 056063.34.3 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Борово, община Гоце Делчев, област Благоевград” с

Инвестиционно предложение „Изграждане на тръбен кладенец за напояване на тревни, храстови и дървесни насаждения, разположени на територията на стадион „Осогово”

Инвестиционно предложение „Изграждане на тръбен кладенец за напояване на тревни, храстови и дървесни насаждения, разположени на територията на стадион „Осогово”, ПИ 41112.504.1323, ул.”Цар Освободител” №19, гр. Кюстендил…/П-01-193-1

Инвестиционно предложение  „Изграждане на жилищни сгради в имот с №127036, землище на с. Градево

Инвестиционно предложение  „Изграждане на жилищни сгради в имот с №127036, землище на с. Градево, община Симитли, област Благоевград“ с възложител Ч. М…./П-01-448-5

Инвестиционно предложение „Изграждане на хотел в УПИ V-63 в кв. 21 по плана на курорт „Огняновски минерални бани“

Инвестиционно предложение „Изграждане на хотел в УПИ V-63 в кв. 21 по плана на курорт „Огняновски минерални бани“ с възложител „ШЕРБЕТОВ – М“ ООД…/П-01-192-1

План-извлечение за промяна вида и интензивността на сечта през 2019 г. в насаждения

„План-извлечение за промяна вида и интензивността на сечта през 2019 г. в насаждения, които попадат в държавна горска територия, в землищата на с. Кладница и с. Чуйпетлово, община Перник на