Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Становища

Промяна на „Горскостопанска програма за имот с идентификатор 37174.33.1, землище на с. Кладница

Промяна на „Горскостопанска програма за имот с идентификатор 37174.33.1, землище на с. Кладница, община Перник, област Перник на територията на ТП ДЛС „Витошко – Студена” с възложител свещенник О. А.,

Инвестиционно предложение на проект за Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП – ПЗ) за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 04279.2.32

Инвестиционно предложение на проект за Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП – ПЗ) за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 04279.2.32 по одобрената кадастрална карта и кадастралните

Инвестиционно предложение „Добив на подземни води от съществуващия КЕИ „Орлино“

Инвестиционно предложение „Добив на подземни води от съществуващия КЕИ „Орлино“, находящ се в имот №000269, подотдел 308„д“ от териториалния обхват на ТП ДГС „Селище“ по ГСП-2016г. на гр. Сърница, общ.

Изразяване на становище по чл. 155, ал. 1 т. 23 от Закона за водите, по постъпило в РИОСВ – Благоевград уведомление за „Изменение на инвестиционно предложение „Изграждане на автосервиз и автомивка в поземлен имот с идентификатор 52101.1.44

Изразяване на становище по чл. 155, ал. 1 т. 23 от Закона за водите, по постъпило в РИОСВ – Благоевград уведомление за „Изменение на инвестиционно предложение „Изграждане на автосервиз и

Инвестиционно предложение „Рекултивация на депо за битови отпадъци на Община Бобошево“ с възложител община Бобошево

Инвестиционно предложение „Рекултивация на депо за битови отпадъци на Община Бобошево“ с възложител община Бобошево…/П-01-73-1  

Инвестиционно предложение „Промяна на водните количества за водовземане на вода за питейно-битови нужди от изграден сондажен кладенец в поземлен имот с идентификатор 02676.174.10

Инвестиционно предложение „Промяна на водните количества за водовземане на вода за питейно-битови нужди от изграден сондажен кладенец в поземлен имот с идентификатор 02676.174.10 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри

Инвестиционно предложение „Изграждане рибарник за развъждане и отглеждане на пъстърва, лин и други сладководни риби в поземлен имот № 018018

Инвестиционно предложение „Изграждане рибарник за развъждане и отглеждане на пъстърва, лин и други сладководни риби в поземлен имот № 018018, землище на с. Вратца, община Кюстендил, с възложител И.  А…./П-01-65-1

Инвестиционно предложение „Горскостопанска програма за имот с идентификатор 37174.33.1, землище на с. Кладница

Инвестиционно предложение „Горскостопанска програма за имот с идентификатор 37174.33.1, землище на с. Кладница, община Перник, област Перник на територията на ТП ДЛС „Витошко – Студена” с възложител свещенник О. А.,

Инвестиционно предложение “План – извлечение за извеждане на техническа сеч, с цел направата на автомобилен горски път „Ечемичка”

Инвестиционно предложение “План – извлечение за извеждане на техническа сеч, с цел направата на автомобилен горски път „Ечемичка”…/П-01-67-1

Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ), съдържащ следните самостоятелни части: Подробен устройствен план (ПУП) плана за регулация и застрояване (ПРЗ) за промяна предназначението на УПИ V – 624, кв.206 но плана на гр. Банско

Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ), съдържащ следните самостоятелни части: Подробен устройствен план (ПУП) плана за регулация и застрояване (ПРЗ) за промяна предназначението на УПИ V – 624, кв.206 но

Инвестиционно предложение „Основен ремонт на горски автомобилен път „Беслет – Порязов чарк – Гроба“

Инвестиционно предложение „Основен ремонт на горски автомобилен път „Беслет – Порязов чарк – Гроба“, намиращ се на територията на ТП „ДГС Гърмен“, землище на с. Ковачевица, община Гърмен, област Благоевград

Инвестиционно предложение за изграждане на автомивка в имот №04279.36.87 по одобрени кадастрални карти и кадастрални регистри на гр. Благоевград

Инвестиционно предложение „Изграждане на автомивка в имот №04279.36.87 по одобрени кадастрални карти и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград” с възложител „Викинг“ ЕООД…/П-01-66-1

Инвестиционно предложение „Възстановяване срока на смяна на предназначението на поземлен имот № 047012, находящ се в землището на с. Лобош

Инвестиционно предложение „Възстановяване срока на смяна на предназначението на поземлен имот № 047012, находящ се в землището на с. Лобош, община Ковачевци, област Перник, от земеделска земя в УПИ, с

Инвестиционно предложение „Възстановяване срока на смяна на предназначението на поземлен имот № 046021, находящ се в землището на с. Лобош

Инвестиционно предложение „Възстановяване срока на смяна на предназначението на поземлен имот № 046021, находящ се в землището на с. Лобош, община Ковачевци, област Перник, от земеделска земя в УПИ, с

Инвестиционно предложение „Възстановяване срока на смяна на предназначението на поземлен имот № 047011, находящ се в землището на с. Лобош

Инвестиционно предложение „Възстановяване срока на смяна на предназначението на поземлен имот № 047011, находящ се в землището на с. Лобош, община Ковачевци, област Перник, от земеделска земя в УПИ, с

Инвестиционно предложение “Възстановяване срока на смяна на предназначението на ПИ №046019, м.“Крушите“, землище на с.Лобуш

Инвестиционно предложение “Възстановяване срока на смяна на предназначението на ПИ №046019, м.“Крушите“, землище на с.Лобуш, община Ковачевци, област Перник“, с възложител В. Ж., „Е.КОМ.Системи“ЕООД…/П-01-11-3

Инвестиционно предложение: „Изграждане на вилна сграда”, в поземлен имот с идентификатор 23025.39.72 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Доспат

Инвестиционно предложение: „Изграждане на вилна сграда”, в поземлен имот с идентификатор 23025.39.72 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Доспат, местност „Келебека”, община Доспат, област Смолян, с възложител: С.П-01-58-1

Инвестиционно предложение за “Възстановяване срока на смяна на предназначението на ПИ №046019, м.“Крушите“

Инвестиционно предложение за “Възстановяване срока на смяна на предназначението на ПИ №046019, м.“Крушите“, землище на с.Лобуш, община Ковачевци, област Перник“, с възложител В. Ж., „Е.КОМ.Системи“ЕООД…/П-01-12-2

Инвестиционно предложение „Цех-хале за обработка на камък, битова сграда, складово пространство и паркоместа-гаражи на терен в ПИ 031063, местност „Марина“

Инвестиционно предложение „Цех-хале за обработка на камък, битова сграда, складово пространство и паркоместа-гаражи на терен в ПИ 031063, местност „Марина“, землище на с. Сатовча, Община Сатовча“ с възложител Ц. Ю…/П-01-53-1

Инвестиционно предложение за „Изграждане на автокъща – паркинг,  автосервиз и административна сграда в ПИ 04532.92.34

Инвестиционно предложение за „Изграждане на автокъща – паркинг,  автосервиз и административна сграда в ПИ 04532.92.34, местност „Бистреница“, землище на гр.Бобошево, община Бобошево, област Кюстендил“, с възложител Х. Г. …/П-01-59-1