Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Становища

Инвестиционно предложение „Изграждане на автоцентър в имот с идентификатор 65345.4.357, местност „Прогоно“

Инвестиционно предложение „Изграждане на автоцентър в имот с идентификатор 65345.4.357, местност „Прогоно“ по кадастралната карта и кадастралните рагистри на с. Самораново, община Дупница, област Кюстендил” с възложител „Ка Инвес“ ЕООД…/П-01-102-3

Инвестиционно предложение „Водовземане на минерална вода от КЕИ №4 и КЕИ №5, чрез събирателна шахта №1 от находище на минерална вода „Гулийна баня”

Инвестиционно предложение „Водовземане на минерална вода от КЕИ №4 и КЕИ №5, чрез събирателна шахта №1 от находище на минерална вода „Гулийна баня”, село Баня, община Разлог, област Благоевград към

Подробен устройствен план – План за регулация (ПР) и План за застояване (ПЗ) с обхват поземлен имот с идентификатор 04220.11.57 по КК на с. Бистрица

Подробен устройствен план – План за регулация (ПР) и План за застояване (ПЗ) с обхват поземлен имот с идентификатор 04220.11.57 по КК на с. Бистрица, община Дупница, с възложител И.

Инвестиционно предложение „ Изграждане на автокъща в поземлен имот с идентификатор № 04354.6.44 в землището на с. Блатино

Инвестиционно предложение „ Изграждане на автокъща в поземлен имот с идентификатор № 04354.6.44 в землището на с. Блатино, местност „Реката”, община Дупница“, с „БОРА АУТО 1“ЕООД…/П-01-122-1

Искане за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение „Изграждане на хотел с ресторант в поземлен имот с идентификатор 21498.235.23, местност „Струго“, по одобрени КК и КР на гр. Добринище

Искане за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение „Изграждане на хотел с ресторант в поземлен имот с идентификатор 21498.235.23, местност „Струго“, по одобрени КК и КР на гр.

Водовземане на минерална вода от Сондаж № МС-3 на находище на минерална вода „Левуново” – ИДС, с. Левуново, общ. Сандански

Водовземане на минерална вода от Сондаж № МС-3 на находище на минерална вода „Левуново” – ИДС, с. Левуново, общ. Сандански, за водоснабдяване на „Оранжериен комплекс”, в ПИ с идентификатор 43243.20.24,

Искане за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение „Автокъща, автомивка и административна сграда в имот с идентификатор № 20763.10.8, с. Джерман

Искане за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение „Автокъща, автомивка и административна сграда в имот с идентификатор № 20763.10.8, идентичен с номер по предходен план № 010008, местност

Инвестиционно предложение „Водовземане на минерална вода от Сондаж №6 от находище на минерална вода „Гулийна баня“

Инвестиционно предложение „Водовземане на минерална вода от Сондаж №6 от находище на минерална вода „Гулийна баня“, с. Баня, община Разлог към клубна база в УПИ III – 192, кв. 21,

Проект на Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за имот №055005,землище на с. Рилци

Проект на Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за имот №055005, местност „Тополите“, землище на с. Рилци, общ. Благоевград за „Спасителен център за кучета“ …/П-01-101-3

Инвестиционно предложение „Изграждане на мотел, кафе-бар, офиси и паркинг в поземлен имот с идентификатор 47189.162.13, местност „Цвиковица“

Инвестиционно предложение „Изграждане на мотел, кафе-бар, офиси и паркинг в поземлен имот с идентификатор 47189.162.13, местност „Цвиковица“ по КК и КР на с. Марикостиново, общ. Петрич“…/П-01-16-4

Инвестиционно предложение „Комплексно обществено обслужване – изграждане на плувен басейн в поземлен имот с идентификатор 81832.7.39

Инвестиционно предложение „Комплексно обществено обслужване – изграждане на плувен басейн в поземлен имот с идентификатор 81832.7.39 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Чучулигово, община Петрич, област Благоевград“,

План-извлечение за промяна вида и интензивността на сечта през 2019 г.

План-извлечение за промяна вида и интензивността на сечта през 2019 г. в отдели общинска горска територия, землище на гр. Сапарева баня, община Сапарева баня, област Кюстендил с възложител ОП „Общинско

Горскостопанска програма за горски имоти №№092021, 052119, 097002 и 090007, землище на с. Драгойчинци

Горскостопанска програма за горски имоти №№092021, 052119, 097002 и 090007, землище на с. Драгойчинци, община Трекляно, област Кюстендил на територията на ТП ДГС „Кюстендил” …/П_01_121_1

Инвестиционно предложение „Реконструкция на мост-усилване на устой на мост на р. Сливенска

Инвестиционно предложение „Реконструкция на мост-усилване на устой на мост на р. Сливенска, между о.т. 74А – 114А по ПР на с. Горна Брезница, община Кресна” с възложител Община Кресна…/П-01-115-1

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на жилищна сграда имот №013017 с площ 2,999 дка в местност „Атанасова падина”

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на жилищна сграда имот №013017 с площ 2,999 дка в местност „Атанасова падина”, землище на с. Дъбрава, Община Благоевград,с възложител С. З…./П-01-110-1

Инвестиционно предложение „Изграждане на мини мандра в сграда, находяща се в имот с идентификатор 44464.6.11

Инвестиционно предложение „Изграждане на мини мандра в сграда, находяща се в имот с идентификатор 44464.6.11 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Лъки, община Хаджидимово, област Благоевград и