Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Становища

Инвестиционно предложение „Добив на подземни води, чрез изграждане на ново водовземно съоръжение в поземлен имот 44183, землище на с.Лозно

Инвестиционно предложение „Добив на подземни води, чрез изграждане на ново водовземно съоръжение в поземлен имот 44183, землище на с.Лозно, община Кюстендил“, с възложител „Веленто Груп“ЕООД…/П-01-75-3

Искане за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение „Изграждане на фабрика за производство на шоколадови изделия в поземлен имот с идентификатор 61813.763.59

Искане за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение „Изграждане на фабрика за производство на шоколадови изделия в поземлен имот с идентификатор 61813.763.59 по одобрени кадастрална карта и кадастрални

Инвестиционно предложение „Водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения в поземлен имот с идентификатор 02676.156.90

Инвестиционно предложение „Водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения в поземлен имот с идентификатор 02676.156.90 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград“

Инвестиционно предложение „Изграждане на ферма за аквакултури в проектен имот с идентификатор 69261.200.36 по КК на с. Стоб

Инвестиционно предложение „Изграждане на ферма за аквакултури в проектен имот с идентификатор 69261.200.36 по КК на с. Стоб, община Кочериново, област Кюстендил“, с възложители Р. Б. и Р. П…/П-01-87-4

Инвестиционно предложение за „Автокьща, собствен водоизточник и авто паркинг” в имот № 20763.31.32, местност „Кулата” в с. Джерман, общ. Дупница

Инвестиционно предложение за „Автокьща, собствен водоизточник и авто паркинг” в имот № 20763.31.32, местност „Кулата” в с. Джерман, общ. Дупница…/П-01-96-1  

Инвестиционно предложение „Рехабилитация и възстановяване на съществуващи съоръжения за осигуряване на питейно-битово водоснабдяване на хижа „Мусала“

Инвестиционно предложение „Рехабилитация и възстановяване на съществуващи съоръжения за осигуряване на питейно-битово водоснабдяване на хижа „Мусала“, с Възложител Сдружение „Български туристически съюз“…/П-01-100-1

Инвестиционно предложение за изграждане на „Тир паркинг, автосервиз, бензиностанция, метан станция, ресторанти и офиси

Инвестиционно предложение за изграждане на „Тир паркинг, автосервиз, бензиностанция, метан станция, ресторанти и офиси в поземлени имоти с идентификатори №52074.17.13, №52074.17.14 в местността „Песъците” и имот № 52074.15.7 в местността

Инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична централа, складова база, бензиностанция, автосервиз, заведение за хранене, търговски сгради, сгради за битово обслужване, паркинг и къмпинг”

Инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична централа, складова база, бензиностанция, автосервиз, заведение за хранене, търговски сгради, сгради за битово обслужване, паркинг и къмпинг”, с възложител „ЕЙ БИ ДИ ЕС ИНВЕСТ“ ООД…/П-01-23-4

Инвестиционно предложение „Мини мандра за производство на млечни продукти в поземлен имот 021056 в землището на с. Гайтаниново

Инвестиционно предложение „Мини мандра за производство на млечни продукти в поземлен имот 021056 в землището на с. Гайтаниново, община Хаджидимово, област Благоевград“, с възложител „ВИА КЪНСТЪКШЪН“ЕООД…/П-01-104-1

Инвестиционно предложение „Разширение на общински гробищен парк в имот 61577.71.12, новообразуван УПИ V – 506.558, 71.12, 69.52, 69.53, 506.1036, кв.49

Инвестиционно предложение „Разширение на общински гробищен парк в имот 61577.71.12, новообразуван УПИ V – 506.558, 71.12, 69.52, 69.53, 506.1036, кв.49, по плана на кв. Върба, гр. Радомир, общ. Радомир”…/П-01-97-1

Проект за „Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) на поземлен имот с идентификатор 06286.74.31, местност „Дълбоки дол“

Проект за „Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) на поземлен имот с идентификатор 06286.74.31, местност „Дълбоки дол“ по КК и КР на гр. Брезник, община Брезник,

Инвестиционно предложение: Хотел и паркинг, в поземлен имот с идентификатор №23025.51.7

Инвестиционно предложение: „Хотел и паркинг, в поземлен имот с идентификатор №23025.51.7 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Доспат, област Смолян“ с възложител „Гарант-99“ ЕООД…/П-01-93-1

Искане за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение „Изграждане на екоселище в поземлен имот с идентификатор 11315.16

Искане за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение „Изграждане на екоселище в поземлен имот с идентификатор 11315.16 по одобрени кадастрални карти и кадастрални регистри на с. Вихрен, обина

Инвестиционно предложение за „Изготвяне на обосновка за водовземане на подземни води от каптиран извор КЕИ „Яловарника“

Инвестиционно предложение за „Изготвяне на обосновка за водовземане на подземни води от каптиран извор КЕИ „Яловарника“, предназначен за питейно-битово водоснабдяване на с. Момина клисура, намиращ се в ПИ №000440 по

Инвестиционно предложение за „Полуинтензивно отглеждане на пъстървови видове риби” в рибарник в м. „Кемера”, землището на с. Змеица

Инвестиционно предложение за „Полуинтензивно отглеждане на пъстървови видове риби” в рибарник в м. „Кемера”, землището на с. Змеица, общ. Доспат, обл. Смолян с код по ЕКАТТЕ 31259“, с Възложител „СЕРГО

Инвестиционно предложение „Добив и първична преработка на скално- облицовъчни материали – гнайси и гнайсошисти от участък „Айселана-2“

Инвестиционно предложение „Добив и първична преработка на скално- облицовъчни материали – гнайси и гнайсошисти от участък „Айселана-2“ на находище „Айселана“, землище на с. Крушево, община Гърмен, област Благоевград“, с възложител

Съгласуване на Проект на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПРЗ), с цел промяна предназначението на поземлен имот № 20763.16.623

Съгласуване на Проект на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПРЗ), с цел промяна предназначението на поземлен имот № 20763.16.623, по КК на с. Джерман, община Дупница за изграждане

Инвестиционно предложение „Изграждане на ПСОВ – Сандански в поземлен имот с идентификатор 65334.212.634, местност „Боруна“

Инвестиционно предложение „Изграждане на ПСОВ – Сандански в поземлен имот с идентификатор 65334.212.634, местност „Боруна“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград” с

Съгласуване на Проект на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПРЗ), с цел промяна предназначението на поземлен имот № 20763.16.622

Съгласуване на Проект на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПРЗ), с цел промяна предназначението на поземлен имот № 20763.16.622, по КК на с. Джерман, община Дупница за изграждане

Инвестиционно предложение „Изграждане на „Автокъща” в неурегулиран поземлен имот с идентификатор № 68789.550.9 по кадастралната карта на гр. Дупница

Инвестиционно предложение „Изграждане на „Автокъща” в неурегулиран поземлен имот с идентификатор № 68789.550.9 по кадастралната карта на гр. Дупница, местност „Валого”, община Дупница ” с възложител С. Н…/П-01-83-1