Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Басейнова дирекция – Благоевград проверява екологичното състояние на река Драговищица

Приоритетно пробовземане за проверка на екологичното състояние на река Драговищица и подземните водоизточници за питейно-битови нужди в терасата на реката извърши днес Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ (БДЗБР).

БДЗБР покани и представители на заинтересованите страни, в т.ч. община Кюстендил, ВиК Кюстендил и Сдружение „Балканка“ да присъстват на плановото пробовземане.  Интересът към моментния екологичен статус е голям заради притеснения от замърсяване на водосбора на река Драговищица от промишлени обекти на минната и минно-обогатителна дейност на територията на Р Сърбия. Проследява се евентуално трансгранично замърсяване и влошаване на екологичното състояние на водите.

Проба от повърхностни води  се взимат от 5 пункта: при селата Долно Уйно, Горановци, Драговищиа и ГКПП Олтоманци. Лабораторните изпитвания се извършат от екип на Централната лаборатория към Изпълнителна агенция по околна среди. Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ ще предостави резултатите на всички заинтересовани страни допълнително.