Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Басейнова дирекция „Западнобеломорски район” проведе обществено обсъждане на Доклада по екологична оценка (ДЕО), Доклада по оценка на съвместимостта (ДОСВ) и проекта на План за управление на речните басейни (ПУРБ)

Басейнова дирекция „Западнобеломорски район” проведе обществено обсъждане на Доклада по екологична оценка (ДЕО), Доклада по оценка на съвместимостта (ДОСВ) и проекта на План за управление на речните басейни (ПУРБ)

При висок обществен интерес протече общественото обсъждане на Доклада по екологична оценка (ДЕО), Доклада по оценка на съвместимостта (ДОСВ) и проекта на План за управление на речните басейни (ПУРБ) на Западнобеломорски район за периода 2016-2021 година.

В него взеха участие представители на общини, РИОСВ-Благоевград, РИОСВ-Перник, Регионална дирекция по горите – Благоевград, неправителствени организации и инвеститори.

Обсъждането беше открито от Нели Гоцева, началник отдел „Планове”, която направи кратко представяне на проекта на ПУРБ, както и на постъпилите хода на обществените консултации становища и предстоящите действия до финализирането на документа и докладването му пред Европейската комисия.

Докладите по Екологична оценка и оценка на съвместимост с целите и предмета на защитените зони и защитените територии на Плана за управление на речните басейни в Западнобеломорски район бяха представени от г-жа Евгения Андреевска и Катя Анчева, независими експерти от „Екологистик А” ЕООД.

В продължение на близо 5 часа бяха дискутирани сериозни въпроси, касаещи предвидените смекчаващи мерки в ДЕО на ПУРБ, финансирането на предвидените в ПУРБ мерки, както и предвидените изключения за постигане на екологичните цели.

По време на обсъждането постъпи писмено становище от Сдружение „Балканка“, в което подробно са изразени техните забележки по ДЕО на ПУРБ.

След допълване на докладите по ЕО/ОС предстои внасянето им в МОСВ за становище, след което същите ще бъдат разгледани на ВЕЕС.