Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Басейнова дирекция „Западнобеломорски район” информира титулярите на разрешителни

Басейнова дирекция „Западнобеломорски район” информира титулярите на разрешителни

Басейнова дирекция „Западнобеломорски район” информира титулярите на разрешителни, издадени по реда на Закона за водите за влязлото в сила от 23.12.2016 г. изменение и допълнение на Наредба № 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води, че съгласно разпоредбите на чл. 80, ал. 2, т. 1 от цитираната наредба, титулярите на разрешителни за водовземане от подземни води провеждат собствен мониторинг на черпените подземни води по следните показатели:
а)  рН, електропроводимост, концентрация на разтворен кислород, амониеви йони, нитрати, нитрити, фосфати, хлориди и сулфати и други йони.
б) други показатели, по които водното тяло е определено в риск да не постигне добро химично състояние на подземните води.
Водоползвателите I-ва категория, а именно такива, чийто разрешен средноденонощен дебит е над 1 л/сек, съгласно чл. 80, ал. 2, т. 3 от цитираната по-горе наредба, изследват химичния състав на черпените подземни води през 2017 г. и на всеки 6 години след това по следните показатели: арсен, кадмий, олово, живак, амониеви йони, хлориди, сулфати, нитрити, фосфати, тетрахлоретилен, трихлоретилен, електропроводимост, и други йони, осигуряващи йонен баланс на анализа.
Изпитването на водните проби се извършва от акредитирани лаборатории, като резултатите от изпитването се изпращат на Директора на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район” в срок до 15 дни от датата на изпитването.
Водните проби се вземат от определеното в проекта за оборудване на съоръженията място през периода 1 август – 30 септември.