Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Басейнова дирекция „Западнобеломорски район” информира титулярите на разрешителни

Басейнова дирекция „Западнобеломорски район” информира титулярите на разрешителни, издадени по реда на Закона за водите, че въвежда нови образци на доклад по чл. 48, ал. 1, т. 12 от Закона за водите.  Промяната е наложена от анализ на постъпилите през 2021 г. документи и установяване необходимостта от конкретизиране на информацията за изпълнение на условията, вписани в  различните разрешителни, а именно:

Законовият срок за представяне на докладите е до 31 март на текущата година за предходната.