Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Басейнова дирекция „Западнобеломорски район” започва обучителна и информационна кампания по управление на риска от наводнения

Басейнова дирекция „Западнобеломорски район” започва обучителна и информационна кампания по управление на риска от наводнения. Дискусия по управление на риска от наводнения се проведе на 29.11.2022г. в Благоевград – аудитория „Андрей Делчев” на Американски университет в България. Форумът е първото от поредица събития, организирани в рамките на обучителната и информационна кампания по проблемите, свързани с наводненията.
Беше отправено ясно послание към отговорните институции, че разработването на плана за управление на риска от наводнения не е достатъчно. За да има той реално приложение като превенция, се правят допълнителни стъпки в посока конструктивен диалог с институциите, с вменени ясно разпределени и споделени отговорности за предприемане на практически действия.

На събитието присъстваха областните управители на Благоевград Николай Шушков и на Кюстендил Александър Пандурски, кметове на общини, представители на РИОСВ, ВиК дружества, „Напоителни системи”, НИМХ, РЗИ и други регионални институции в териториалния обхват на Западнобеломорски район.
Коментари и въпроси предизвикаха представените теми: „Управление на риска от наводнения в контекста на европейската Директива за наводненията – от анализ на минали събития до прогнози и планиране с данни (с акцент програма Коперник на ЕС) и технологии с отворен достъп”, „Водното дело в България в началото на XX век. Наводнения и язовири”; „Влияние на различни фактори върху проводимостта на речните корита и екологосъобразни методи за почистването им” и „Зелена инфраструктура в контекста на приоритетите, целите и мерките в ПУРН”.

Предстои провеждане на три работни срещи на експертно ниво за решаване на конкретни проблемни казуси, изведени в резултат от дискусията. Предстои и разработване на електронна брошура и инфографики с казуси и решения.

 

 

Материали от срещата: