Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Басейнова Дирекция „Западнобеломорски район“ информира титулярите на разрешителни, издадени по реда на Закона за водите, че срокът за подаване на декларации по чл. 194б е до 31 януари 2023 година. Титулярите на разрешителни сами определят и декларират дължимите такси за 2022 г.

Басейнова Дирекция „Западнобеломорски район“  информира титулярите на разрешителни, издадени по реда на Закона за водите, че срокът за подаване на декларации по чл. 194б е до 31 януари 2023 година. Титулярите на разрешителни сами определят и декларират дължимите такси  за 2022 г.

При декларирането на размера следва да се вземат предвид стойностите на таксите от 01.01. 2021 година, които са посочени в ТАРИФА за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване в сила от 1 януари 2017 г.  Образците на декларации са публикувани на нашата интернет страницата, в раздел „Контролна дейност“.

Титуляри с повече от едно разрешително, следва да подадат декларация за всяко едно разрешително поотделно.

При наличие на пломбирано измервателно устройство от Басейнова дирекция Западнобеломорски район – Благоевград е необходимо с декларацията по чл. 194б от Закона за водите да се представи и копие от дневник с отчети на показанията измервателното устройство.

Заплащането на дължимата такса следва да се извърши до 15 февруари 2023 г.  След този срок се дължи лихва.

Напомняме, че с изменения в чл.194б от Закона за водите, публикувани в

Държавен вестник бр. 98/27.11.2018 г., Басейновите дирекции нямат задължението да уведомяват писмено титулярите на разрешителни за размера на дължимата такса.

На сайта е качен и  Регистър с корекционни коефициенти за изчисляване на такси при заустване на отпадъчни води, с данни към 31.12.2022 г., необходими при попълване на декларациите за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностен воден обект.