Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ проведе второ редовно заседание на Басейновия съвет за 2023 г. на 07.12.2023 г.

Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ проведе второ редовно заседание на Басейновия съвет за 2023 г. на 07.12.2023 г. в заседателната зала на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ (БДЗБР), гр. Благоевград.
В него участваха представители на областни и общински администрации, регионални структури на министерства, ВиК дружества, научни институти и НПО.

г-жа Станислава Иванова – Директор на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район” отправи приветствие към присъстващите. Обсъдени бяха актуални въпроси свързани с дневния ред на заседанието – Нормативни изисквания и практики при учредяване на санитарно-охранителните зони и Общинските правомощия при управлението на минералните води.
Специално внимание бе отделено и на мерките, заложени в становището по ЕО на ПУРН за периода 2022-2027г. върху състоянието на водните тела и на заложените отговорности на компетентните органи за превенция срещу наводненията.