Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ стартира първата от общо три срещи на басейново ниво по проекта на ПУРБ 2022-2027.

Днес в Перник се проведе работна среща в рамките на обществените консултации на ПУРБ на ЗБР (2022-2027) със заинтересованите страни за горното поречие на река Струма.
Кратко приветствие към присъстващите отправи Станислава Иванова – директор на БДЗБР, която акцентира на важната роля и активно участие на обществеността. Сложният процес на планиране изисква интеграция и координация на екологичните, икономическите и социалните аспекти на различните национални и местни политики и планове. Необходими са устойчиви управленски решения, осигуряващи баланс между потребностите на обществото и на различните групи водоползватели от всички икономически сектори.
За да бъде докрай успешен, този процес изисква приноса и ангажираността на всички заинтересовани страни, включително местния бизнес, НПО и широката общественост, като се предвиждат консултации с всички заинтересовани страни и обществеността. Активността на всички заинтересовани страни като участници в процеса на планиране ще бъде гаранция за подобряване управлението на водите.
На срещата взеха участие представители на областни и общински администрации, РИОСВ, РЗИ, РДПБЗН, ДПП, ИАОС и други. Експерти на БДЗБР представиха напредъка при актуализация на плана, преодолените пропуски и несъответствия в сравнение с предходния период, както и отразените забележки на европейската комисия по ПУРБ 2.
Интерес предизвика разработената Програма от мерки и възможностите за нейното финансиране.