Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ проведе втората работна среща на басейново ниво по обществените консултации на проекта на ПУРБ на ЗБР (2022-2027)

Днес, 23 май 2024 г., в залата на общински съвет на Общинска администрация на град Гоце Делчев се проведе втората среща от обществените консултации на проекта на План за управление на речните басейни (2022-2027) на Западнобеломорски район за басейново ниво със заинтересованите страни за поречието на реките Места и Доспат.
Станислава Иванова – директор на БДЗБР, приветства присъстващите като акцентира върху важната роля и активно участие на обществеността в изготвяне на окончателния вариант на ПУРБ. Сложният процес на планиране изисква интеграция и координация на екологичните, икономическите и социалните аспекти на различните национални и местни политики и планове. Необходими са устойчиви управленски решения, осигуряващи баланс между потребностите на обществото и на различните групи водоползватели от всички икономически сектори.
Целта на днешната среща беше да информира и предостави за коментари на обществеността и заинтересованите страни от поречията на реките Места и Доспат най-важните въпроси по отношение на управлението на водите и начините за справяне с тези проблеми, като насърчи участието на всички заинтересовани страни, включително местния бизнес, НПО и широката общественост за внасяне на предложения, становища и мнения, които да бъдат адресирани към значимите проблеми при управлението на водите и да допринесат за вземането на правилните и балансирани управленски решения.
На срещата взеха участие представители на Общински администрации, РИОСВ, ДПУСЯ, ВиК ЕООД – Смолян и други. Пред присъстващите представители на заинтересованите страни експерти на БДЗБР представиха напредъка при актуализация на плана, преодолените пропуски и несъответствия в сравнение с предходния период, както и отразените забележки на европейската комисия по ПУРБ за предходния период.
Активна дискусия предизвика разработената Програма от мерки и възможностите за нейното финансиране. Същевременно сред участниците в срещата беше проведена писмена анкета, в която да отразят бележки по проекта на Плана.