Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ проведе последната (трета) работна среща на басейново ниво по обществените консултации на проекта на ПУРБ на ЗБР (2022-2027) в град Сандански

Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ продължава да организира и провежда планираните срещи със заинтересованите страни в рамките на обществените по проекта на ПУРБ на ЗБР 2022 – 2027г., чието начало беше дадено с публикуването на проекта на този план на 30.03.2024г. Обществените консултации са насочени към по-доброто идентифициране на значимите проблеми по управлението на водите, към уместни предложения за адекватни и приложими мерки за отстраняването им, към общ консенсус по политиката за реализиране на целите на басейновото управление. До настоящия момент вече са проведени две такива срещи – на 21 май 2024г. в град Перник със заинтересованите страни от горното поречие на река Струма и на 23 май 2024г. със заинтересованите страни от поречията на реките Места и Доспат. Днес, 31 май 2024 г. в залата на Общинска администрация град Сандански, се проведе третата (последна) работна среща на басейново ниво от тези обществени консултации със заинтересованите страни за долното поречие на река Струма.
Директорът на БДЗБР – г-жа Станислава Иванова поздрави всички участници в срещата и представи накратко трудностите и предизвикателствата, които са били преодоляни от екипа на БД ЗБР в процеса на разработването на проекта на ПУРБ на ЗБР 2022 – 2027г. В своето приветствие г-жа Иванова подчерта, че консултациите с обществеността са важен елемент от процеса на управление на водите, поради което се инициират на всички етапи от изготвянето и актуализацията на Плановете за управление и за да бъде постигната адекватна и надеждна защита на водите е необходима правилна и целенасочена политика по решението на всички проблеми в при управлението им. Успешен резултат може да се постигне единствено чрез широк обшествен диалог с участието на всички заинтересовани страни.
Презентация за съдържанието и основните акценти в изготвения проекта на ПУРБ на ЗБР 2022 – 2027г. представи г-жа Нели Гоцева, началник на отдел „Планове“ в БД ЗБР. В презентацията бяха отразени напредъка при актуализация на плана, преодолените пропуски и несъответствия в сравнение с предходния период, както и отразените забележки на европейската комисия по ПУРБ 2.
Целта на организираната среща е насърчаване на диалога и активното участие в тези консултации на всички заинтересовани страни в долното поречие на река Струма: институции и организации, свързани пряко с управлението на водите, неправителствени организации, бизнеса и широката общественост – в национален мащаб и на местно ниво за внасяне на предложения, становища и мнения, които да бъдат адресирани към значимите проблеми при управлението на водите и да допринесат за вземането на правилните и балансирани управленски решения.
В срещата взеха участие представители на Oбщински администрации, РИОСВ, РДГ, Дирекция „НП Рила“, „УВЕКС“ ЕООД, “ЕНЕРГО-ПРО България” ЕАД, ДПУСЯ, ЮЗДП ДП – Благоевград  и Асоциация “Хидроенергия”. Присъстващите представители на заинтересованите страни отново бяха призовани да предоставят своите виждания за идентифицираните пролбеми, както и предложения за адекватни и приложими мерки за отстраняването им.
Всички присъстващи на срещата се обединиха около мнението, че управлението на водите ще постигне своите цели само при наличието на информираност, активна комуникация, прозрачност и постигането на общ консенсус по политиката за реализиране на целите на басейновото управление.

Обществените консултации продължават до 30.09.2024 г. В този срок може да се изпращат становища, предложения, препоръки и коментари по публикувания проект на ПУРБ на сайта на БД „ЗБР” – www.wabd.bg и на сайта на МОСВ – www.moew.government.bg по предпочитан от вас начин до:

Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“
гр. Благоевград, бул. „Св. Димитър Солунски“ №66, п.к. 441,
или на e-mail – bdblg@wabd.bg

Министерство на околната среда и водите
гр. София, 1000, бул.„Княгиня Мария Луиза“ № 22
или на e-mail: RBMPconsultation@moew.government.bg