Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Басейнова дирекция „Западнобеломорски район” ще проведе обществено обсъждане

Басейнова дирекция „Западнобеломорски район” ще проведе обществено обсъждане

На 02.12.2016 г., от 10.30 ч., в зала № 2 – втори етаж в сградата на БД„ЗБР”, ще се проведе обществено обсъждане на Доклада по екологична оценка (ДЕО), Доклада по оценка на съвместимостта (ДОСВ) и проекта на План за управление на речните басейни (ПУРБ) на ЗБР за периода 2016-2021 година.

С оглед на значимостта на плана, се надяваме на вашето присъствие за отразяването му.

 

Повече информация ще намерите на интернет-страницата на БД „ЗБР“: http://www.wabd.bg/docs/plans/EOPURB/saobshtenie.pdf  

Публикувана на 29 Ноември 2016