Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Басейнова дирекция ЗБР проведе първо редовно заседание на Басейнов съвет за 2023 г.

Първо редовно заседание на Басейновия съвет за 2023 г. се проведе на 12.09.2023 г. в гр. Благоевград.

Приветствие към присъстващите отправи г-жа Станислава Иванова – Директор на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район”, която акцентира върху ролята на компетентните органи и техните отговорности за недопускане обезлесяване и изсичането на гори, за осигуряването на проводимостта на речните корита, за правилната поддръжка и стопанисване на язовирите в условия на климатични промени.
Участваха представители на различни институции като общини, Регионална дирекция по горите, Държавната агенция за метрологичен и технически надзор /ДАМТН/, „ВиК – Дупница“ ЕООД, СПЕЕ – БГ, „Енерго-Про България“ ЕАД, Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, НИМХ и други.
Обсъдени бяха актуални въпроси, свързани с управление и стопанисване на язовирите в България, както и значението на горите за регулиране на водния отток.
Темите предизвикаха оживена дискусия и провокираха множество въпроси относно предприемане на адекватни мерки за превенция срещу наводненията.